Мбал Самоков » Структура » Административно-стопански блок » Административно-стопански блок

Административно-стопански блок

Административно-стопанският блок е самостоятелно функционално звено в общата структура на лечебното заведение, със свои специфични функции и задачи осигуряващи хармонично взаимодействие на лечебната дейност от страна на медицинските екипи и хуманно отношение към пациентите от друга.
Административно-стопанският блок е функционално-обособена структура, предназначена за планиране и осигуряване на необходимите за функциониране на болницата финансови, материални, енергийни и човешки ресурси и контрол на тяхното рационално използване
Административно-стопанският блок се състои от следните административно-стопански и обслужващи звена, които не участват пряко в лечебната и диагностичната дейност на болницата:

1 Управление
2 Финансово – счетоводен отдел
3 Отдел „Управление на Човешките ресурси”
4 Отдел „Медицинска статистика, контрол на работа с РЗОК и МЗ, маркетинг и реклама”
5 Отдел „Договори, договорни партньори, стопанско звено и евроинтеграция”
 • Кухня
 • Пералня
 • Стерилизационна
 • Ремонт и поддръжка
 • Транспорт
 • АТЦ
 • Парово стопанство
 • Библиотека
6 Информационно осигуряване
Административно-стопанския блок осъществява дейности по:
 • Икономическо, бюджетно и финансово управление.
 • Актуализация на щатно разписание и лични досиета на служителите.
 • Водене на входяща и изходяща кореспонденция.
 • Поддръжка и ремонт на материално-техническата база.
 • Спазване правилата за безопасност и сигурност на пациенти и персонал.
 • Водене и осчетоводяване на приходи по източници на финансиране и разходи по икономически елементи: за лечебното заведение
 • Координация на процесите за предоставяне на общи услуги на пациентите и персонала.
Работните места в АСБ са осигурени с компютърни конфигурации и са включени в единна болнична информационна система.
 

 

МБАЛ САМОКОВ

Карта

Контакти

град Самоков
ул. Македония 49

 

Тел: 0722 / 6 64 13
Факс: 0722 / 6 60 68
Централа: 0722/ 98 110; 98 111; 0889 980 133

 

E-mail: office@mbal_samokov.com