Мбал Самоков » Права и задължения

Права и задължения

ХАРТА ЗА ПРАВАТА НА ПАЦИЕНТА

“Многопрофилна болница за активна лечени-Самоков”ЕООД - гр. Самоков осъществява своите диагностични , лечебни , рехабилитационни и учебни функции при преимуществено зачитане правата на пациентите и преди всичко-защита на тяхното човешко достойнство.

ВСЕКИ ПАЦИЕНТ , потърсил помощ в болницата, ИМА ПРАВО:

1 ДА ПОЛУЧИ своевременна , достатъчна и качествена медицинска помощ , независимо от неговия пол,възраст, и етническа принадлежност,религиозни убеждения и културно равнище.

2 ДА ЗНАЕ името на лекаря,който го лекува и името на медицинската сестра , която се грижи или отговоря за координацията на грижите за него.

3 ДА БЪДЕ ИНФОРМИРАН за характера и прогнозата на заболяването и за смисъла на необходимите изследвания и лечения. Когато пациентът е в състояние , което ограничава възможността му за разбиране на тази информация , или когато от медицинска гледна точка е нежелателно да му се даде такава информация, тя се предоставя на негов законен представител или попечител.

4 ДА ПРИЕМЕ ИЛИ ОТХВЪРЛИ предложените му изследвания и лечение, да бъде информиран за съществуващите алтернативи за диагностика и лечение и свобода на избор между тях. Правото на отказ от предложението лечение, пациентът може да упражни в рамките на действащите в страната закони, след като бъде информиран за отрицателните медицински последици от подобен отказ.

5 ДА БЪДЕ СВОЕВРЕМЕННО ИЗСЛЕДВАН И ЛЕКУВАН чрез утвърдени от медицинската наука методи и средства и използване на технически изправна апаратура.СЪПЪТСТВАЩИТЕ ГРИЖИ ДА СЕ ПРИЛАГАТ С НЕОБХОДИМАТА ВЕЩИНА,ВНИМАНИЕ И УВАЖЕНИЕ

6 ДА СЕ ГАРАНТИРА тайната на данните за болестното му състояние, а консултациите и обсъжданията , свързани с диагностиката и лечението му , да се проведат дискретно.

7 ДА СЕ ПОЛУЧИ ПЪЛНА ИНФОРМАЦИЯ И ОБЯСНЕНИЕ , когато трябва да бъде насочен към друго лечебно заведение.

8 ДА СЕ СЪВЕТВА с други лица , ако ръководството на болницата му предложи да бъде включен в клинично изпитание на нови методи и лекарства,свързани с диагностиката и лечението му и да откаже да участва в такова изпитание

9 ДА СЕ ВЪЗПОЛЗВА от подкрепата на семейството , роднините и приятелите си по време на лечението му.

10 ДА БЪДА ЗАПОЗНАТ с правилника на отделението и задължениета, които засягат поведението му като пациент.

11 ДА БЪДЕ ЗАПОЗНАТ с разходите по лечението му , независимо от източника на плащане.

12 ДА ПОЛУЧИ ДОБРО медицинско обслужване в болницата при близко до смъртта състояние, за да завърши жизненияи си път естествено и с достойнство.

13 ДА ПРАВИ ОПЛАКВАНИЯ пред МЗ,РЗОК,Религионалното ръководство на БЛС и администрацията на болницата , когато правата му , посочени в ХАРТАТА са накърнени.

ЗА ПАЦИЕНТИ които не са навършили 18 годишна възраст или са под запрещение , горепосочените права се предяват от техните законни представители.

ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПАЦИЕНТА

1 Пациентът е длъжен да се отнася към лекаря и другите представители на медицинската професия с уважение и респект.

2 Носи лична отговорност за собственото си здраве и спазва здравословен начин на живот.

3 Трябва да споделя с лекаря всичко относно своето заболяване, без да крие информация , която е важна за диагностициране на заболяването.

4 Активно да съдейства на лекаря по време на лечебно-възстановителния процес.

5 Да спазва стриктно предписания му режим и лечение.

6 При отказ от предписаното му лечение, пациентът сам носи отговорност за последствията.

7 Длъжен е да спазва установените правила в “МБАЛ-Самоков” ЕООД,докато се провежда лечението му.

Вие постъпвате на лечение в “МБАЛ-Самоков” ЕООД. От името на целия медицински персонал Ви желаем престоят Ви в болницата да бъде кратък и ефективен.Този Наръчник ще ви помогне в подготовката и приемането Ви в болницата и ще ви представи медицинското обслужване и услугите които предлагат.

МБАЛ САМОКОВ

Карта

Контакти

град Самоков
ул. Македония 49

 

Тел: 0722 / 6 64 13
Факс: 0722 / 6 60 68
Централа: 0722/ 98 110; 98 111; 0889 980 133

 

E-mail: office@mbal_samokov.com