Мбал Самоков » АГО отделение

АКУШЕРО -ГИНЕКОЛОГИЧНО ОТДЕЛЕНИЕ

Началник отделение- Д-р Пламен Спасов Началник отделение- Д-р Пламен Спасов

АКУШЕРО-ГИНЕКОЛОГИЧНО ОТДЕЛЕНИЕ– 22 легла

II ниво на компетентност

I ниво на компетентност -дейност по медицинска специалност "Неонатология"

АГ отделение е разположено на третия етаж в стационарния корпус –блок „Б”, където се намират Родилна зала, операционна зала, предродилни зали и ПКК. На четвърти етаж на основната, болнична сграда – блок „А” се намират Гинекологичен и Патологичен сектор, интерупционна зала и ПКК, в блок „Б” са разположени Неонатологичен сектор и стаи за родилките. Отделението разполага с : Малка операционна, Операционна зала за оперативно родоразрешение, Операционна зала за гинекологични операции, Предоперативни зали, Детска стая, Родилна зала, Стаи с по едно и две легла с отделни санитарни възли.

В родилен сектор се извършва нормални раждания, планови и спешни родоразрешения.

В гинекологичен сектор се извършват спешни и планови операции, включително и по лапароскопски метод.

Детска стая е оборудвана с модерни кувьози, фотолампа за интензивна терапия и монитори за проследяване на жизнено важните функции на новородените.

Отделението е оборудвано с необходимата апаратура за качествено обслужване на пациентките –ехографи „Сименс”, ЕКГ апарат, монитор за следоперативно наблюдение, апарат за проследяване на родовата дейност и тоновете на плода при родилки.

Всички медицински специалисти са с дългогодишен стаж по специалността и осигуряват 24 часово дежурство в денонощието.

 Отделението работи по следните клинични пътеки:

 

Клинични пътеки
1 Стационарни грижи при бременност с повишен риск
2 Пренатална инвазивна диагностика на бременността и интензивни грижи при бременност с реализиран риск
3 Оперативни процедури за задържане на бременност
4.1 Преждевременно прекъсване на бременността: при прекъсване на бременността  до 13 гест. с. включително
4.2 Преждевременно прекъсване на бременността: при прекъсване на бременността  над 13 гест. с. 
5 Раждане
6 Грижи за здраво новородено дете 
7 Диагностика и лечение на новородени с тегло над 2500 грама, първа степен на тежест
9 Диагностика и лечение на новородени с тегло от 1500 до 2499 грама, първа степен на тежест 
160 Нерадикално отстраняване на матката
162 Оперативни интервенции чрез коремен достъп за отстраняване на болестни изменения на женските полови органи
163 Оперативни интервенции чрез долен достъп за отстраняване на болестни изменения или инвазивно изследване на женските полови органи
164 Корекции на тазова (перинеална) статика и/или на незадържане на урината при жената
165 Диагностични процедури и консервативно лечение на токсо-инфекциозен и анемичен синдром от акушеро-гинекологичен произход 
169 Интензивно лечение на интра- и постпартални усложнения, довели до шок
999 Наблюдение до 48 часа в стационарни условия след проведена амбулаторна процедура

СЛУХОВ СКРИНИНГ НА НОВОРОДЕНИТЕ
 

Във връзка с въвеждане на масов универсален неонатален слухов скрининг в родилните и неонатологичнн клиники/отделения, с цел ранно откриване и навременна интервенция при увреждане на слуха при новородение създадена необходимата организация на работа в АГ Отделение на „МБАЛ-Самоков” ЕООД.

Слуховият   скрининг   (изследването   на   слуха   с   апарат   за отоакустични емисии) се извършва:

-  на доносени новородени в деня преди или в деня на изписването
на детето от родилното отделение;

-    на недоносени новородени  след  достигане  на коригирана, постконцептуална възраст в деня преди или в деня на изписването на детето.

Изследването се извършва в присъствието на майката. При невъзможност да се осигури присъствието  й  по  обективни причини,  изследването  се извършва в присъствието на бащата, настойник или близък роднина.

Изследването  се извършва при леглото на детето или в
манипулационна на родилно отделение.

Резултатът от изследването се отразява в ИЗ на детето и   епикризата, отразяваща престоя и лечението  на детето  в  отделението.
Посочва се датата на изследването.

В случай на установени отклонения от нормата, на родителя (настойника)    се   дават   указания   за   необходимостта   от извършване    на    контролно    изследване,    на    слуха    на новороденото, до 7 дни след изписването му,  от УНГ-специалист   в   УНГ-   отделение/клиника.   Указанията   се отразяват  в   епикризата,  издадена  от  ЛЗ.   Родителите  се уведомяват за необходимостта от своевременен избор на ОПЛ.

Скрининговите изследвания   на слуха на новороденото и регистрацията на данните от изследванията да се извършва от неонатолога в АГО, съвместно с дежурната акушерка.

Старшата акушерка отговаря   за   организацията   и отчетността на проведените изследвания, за попълване на медицинската документация и отчитането на дейността, съгласно приложения алгоритъм на работа. За контакти: 072289350,072289280

 

МБАЛ САМОКОВ

Карта

Контакти

град Самоков
ул. Македония 49

 

Тел: 0722 / 6 64 13
Факс: 0722 / 6 60 68
Централа: 0722/ 98 110; 98 111; 0889 980 133

 

E-mail: office@mbal_samokov.com