Мбал Самоков » Новини » Конкурс за Фармацевт- магистър- Ръководител на болнична аптека

Конкурс за Фармацевт- магистър- Ръководител на болнична аптека

  • Сряда, 17 Април 2024 11:08 | 17 Април 2024
  • 364 пъти
  • Написана от  МБАЛ Самоков

„МБАЛ-САМОКОВ”ЕООД,гр.Самоков,Ул.”Македония”№49,тел.0722/66413 На основание чл.90, чл.91 от Кодекса на труда във връзка със Заповед №496/11.04.2024 г. на Управителя на „МБАЛ- Самоков” ЕООД, обявява конкурс за длъжността:

1. Фармацевт- магистър- Ръководител на болнична аптека

Място на работа:„МБАЛ-САМОКОВ” ЕООД, гр. Самоков,  ул.”Македония” №49

Характер на работата: Съгласно ЗЛПХМ; ЗПИ; ЗЛЗ; Правилника за устройството и вътрешния трудов ред и подзаконовите нормативни актове в хуманната медицина;

Вид на договора – срочен за три години;

ІІ.Изисквания за заемане на длъжността


1. Образователно - квалификационна степен “Магистър фармацевт”;

2. Трудов стаж минимум 5 години по специалността

 

3. Да не са осъждани за престъпления от общ характер

 

4. Удостоверение за членство в Български фармацевтичен съюз


    
ІІІ.Начин на провеждане на конкурса:

Конкурсът ще се проведе на 2 етапа:

 1.Оценка на писмен проект на тема „Управление и развитие на болничната аптека в условия на ограничени ресурси – силни и слаби страни. Възможности и заплахи. Медицинска и икономическа ефективност на дейността. Контрол върху разходите и качеството.”

2. Събеседване с кандидатите по защита на разработения проект и нормативната уредба в областта на здравеопазването.

 

V. Необходими документи:


1. Заявление за участие в конкурса свободен текст.

2. Професионална биография.

3. Копия от дипломата за висше образование;

4.Удостоверение за трудов стаж или препис - извелечение  от  трудовата книжка.

5. Свидетелство за съдимост.

6. Удостоверение за членство в Български фармацевтичен съюз

7. Писмената разработка по посочената тема в отделен запечатан плик

 
Срок и място за подаване на документите: 

Документите на кандидатите да се приемат при Техническия секретар на „МБАЛ - Самоков” ЕООД  в срок до 17.00 часа на 17.05.2024г. в два запечатани плика, както следва:

-за документите ,изброени в точка V-от т.1 до т.6 –надписан с трите имена, адрес и телефон за връзка;

-за писменият проект – не надписан плик, който се поставя в надписания плик с документите.

На кандитите се издава вх. № с датата и часа на подаване на документите

 

 

Срок и място за провеждане на конкурса:

Допускането до участие в конкурса се извършва от назначена от Управителя на „МБАЛ - Самоков” ЕООД  комисия в 3- дневен срок след изтичане на срока за подаване на документите.

На допуснатите кандидати се съобщават писмено датата , часът и мястото за провеждане на събеседването.

 

След датата на обявяване на конкурса кандидатите могат да получат от „Личен състав” длъжностна характеристика за  конкурсната длъжност и информация относно структурата на болницата, Правилника за устройството, дейността и вътрешния ред, числеността на персонала и друга информация, необходима  за разработката на проекта.

 

За справки тел.0722/66413

                   тел. 0722/89 266

МБАЛ САМОКОВ

Карта

Контакти

град Самоков
ул. Македония 49

 

Тел: 0722 / 6 64 13
Факс: 0722 / 6 60 68
Централа: 0722/ 98 110; 98 111; 0889 980 133

 

E-mail: office@mbal_samokov.com