Мбал Самоков » Новини » Конкурс за главна медицинска сестра и старша медицинска сестра на отделение

Конкурс за главна медицинска сестра и старша медицинска сестра на отделение

  • Сряда, 17 Април 2024 10:58 | 17 Април 2024
  • 56 пъти
  • Написана от  МБАЛ Самоков

 

„МБАЛ-САМОКОВ”ЕООД,гр.Самоков,Ул.”Македония”№49,тел.0722/66413 На основание чл.90, чл.91 от Кодекса на труда във връзка със Заповед №497/11.04.2024 г. на Управителя на „МБАЛ - Самоков” ЕООД, обявява конкурс за следните длъжности:

1. Главна медицинска сестра

2. Старша медицинска сестра на Отделение по вътрешни болести;

3. Старша медицинска сестра на Отделение по кардиология;

4. Старша медицинска сестра на Отделение по хирургия;

5. Старша медицинска сестра на ОАИЛ;

6. Старша медицинска сестра на Отделение по педиатрия;

7. Старша медицинска сестра на Отделение по нервни болести;

8. Старша медицинска сестра на Отделение по ортопедия и травматология;

9. Старша акушерка на Отделение по акушерство и гинекология;

10. Старша медицинска сестра на Консултативно - диагностичен блок;

11. Старши рентгенов лаборант на Отделение по образна диагностика;

 12. Старши рехабилитатор на Отделение по физикална терапия и  рехабилитация

 13. Старша медицинска сестра на Отделение по хемодиализа;

 14. Старши медицински лаборант на Клинична лаборатория;

15. Старши медицински лаборант на Микробиологична лаборатория;

16. Старши медицински лаборант на Отделение по Клинична патология.

17. Старша медицинска сестра Операционен блок

Място на работа:„МБАЛ-САМОКОВ” ЕООД, гр.Самоков,  ул.”Македония” №49

Характер на работата:Съгласно Закона за здравето;ЗЛЗ;Правилника за устройството и вътрешния трудов ред и подзаконовите нормативни актове в хуманната медицина;

Вид на договора – срочен за три години;

Изисквания за заемане на длъжността


1. Образователно-квалификационна степен “Магистър или Бакалавър по специалността „Управление на здравни грижи”
2. Три години трудов стаж  в лечебно заведение за болнична помощ.
3. Допълнителна следдипломна квалификация – В съответната медицинска област и в областта на  здравния мениджъмънт и здравните грижи. /притежанието на такъв документ от кандидата се счита за предимство/
4.Да не са осъждани за престъпления от общ характер

5. Удостоверение за членство в Българска асоциация на професионалистите по здравни грижи


Начин на провеждане на конкурса: Конкурсът ще се проведе на 2 етапа:

1.      1.1. за Главна медицинска сестра: „Организация, развитие и усъвършенстване на здравните грижи в „МБАЛ- Самоков“ ЕООД, за тригодишен период“.

1.2. от т. 2 до т. 17: .„Организация на работата на специалистите по здравни грижи, с цел повишаване на качеството на здравните грижи в МБАЛ- Самоков ЕООД, за срок от три години.”

 2. Събеседване с кандидатите по защита на разработения проект и нормативната уредба в областта на здравеопазването.

V. Необходими документи:


1. Заявление за участие в конкурса свободен текст.

2. Професионална биография.

3. Копие от дипломата за висше образование

4. Копия на допълнителни квалификации /ако кандидата притежава такива/.

5.Удостоверение за трудов стаж или препис-извелечение  от  трудовата книжка.

6. Свидетелство за съдимост.

7. Удостоверение за членство в Българска асоциация на професионалистите по здравни грижи

8. Писмената разработка по посочената тема в отделен запечатан плик
 
Срок и място за подаване на документите: 

Документите на кандидатите да се приемат при Техническия секратар на „МБАЛ-Самоков”ЕООД  в срок до 17.00 часа на 17.05.2024 г. в два запечатани плика,както следва:

- за документите, изброени в точка V-от т.1 до т.7 –надписан с трите имена, адрес и телефон за връзка;

-за писменият проект-ненадписан плик ,който се поставя в надписания плик с документите.

На кандитите се издава вх. № с датата и часа на подаване на документите

Срок и място за провеждане на конкурса:

Допускането до участие в конкурса се извършва от назначена от Управителя на „МБАЛ-Самоков”ЕООД  комисия в 3- дневен срок след изтичане на срока за подаване на документите.

На допуснатите кандидати се съобщават писмено датата , часът и мястото за провеждане на събеседването.

След датата на обявяване на конкурса кандидатите могат да получат от „Личен състав” длъжностна характеристика за  конкурсната длъжност и информация относно структурата на болницата, Правилника за устройството, дейността и вътрешния ред, числеността на персонала, осъществяващ дейността по здравните грижи и друга информация, необходима  за разработката на проекта.

За справки тел.0722/66413

                   тел. 0722/89 266

МБАЛ САМОКОВ

Карта

Контакти

град Самоков
ул. Македония 49

 

Тел: 0722 / 6 64 13
Факс: 0722 / 6 60 68
Централа: 0722/ 98 110; 98 111; 0889 980 133

 

E-mail: office@mbal_samokov.com