Мбал Самоков » Новини » ОБЯВА: ЛЕКАРИ-СПЕЦИАЛИЗАНТИ

ОБЯВА: ЛЕКАРИ-СПЕЦИАЛИЗАНТИ

  • Понеделник, 31 Януари 2022 13:39 | 31 Януари 2022
  • 2011 пъти
  • Написана от  МБАЛ Самоков

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О Б Я В А

„МБАЛ-САМОКОВ”ЕООД,гр.Самоков,ул.”Македония”№49,тел.0722/98110, 98111, 66413

На основание чл.90, чл.91 от Кодекса на труда във връзка със Заповед №108/31.01.2022 г. на Управителя на „МБАЛ- Самоков” ЕООД, обявява конкурс за Лекари, специализанти, финансирани от държавата /МФД/ за 2022г. по реда на Наредба № 1/22.01.2015г. на МЗ за придобиване на специалност в системата на здравеопазването за следните специалности:

1. Лекар,Специализант Акушерство и гинекология- 2 места

2. Лекар,Специализант Вътрешни болести- 2 места

3. Лекар,Специализант Нервни болести- 2 места

4. Лекар, Специализант Образна диагностика- 2 места

5.Лекар, Специализант Хирургия- 2 места

Място на работа: „МБАЛ-САМОКОВ” ЕООД, гр. Самоков,  ул.”Македония” №49

Изисквания за заемане на длъжността

1. Образование: висше – магистър по Медицина

2.Удостоверение от Български  лекарски  съюз

3. Да не са осъждани за престъпления от общ характер


Начин на провеждане на конкурса:

Конкурсът ще се проведе на 2 етапа:

 1. Проверка на документите за съответствие с обявените изисквания

 2. Оценка на кандидатурата от комисия назначена от Управителя на лечебното заведение, чрез провеждане на събеседване.

По т.2 Комисията оценява кандидатите по шестобалната система.

Кандидатите, получили оценка не по –ниска от мн.добър 4.50 се допускат до класиране.

Крайната оценка се формира от: оценката на комисията, среден успех от следването и държавните изпити, оценката от учебните дисциплини, съответстващи, включващи или най-близки до специалността, за която се кандидатства.

В случай, че има кандидати с еднаква крайна оценка, като критерий се прилага по-големия срок на трудовия стаж.

Необходими документи:

1. Заявление за участие в конкурса- свободен текст.

2. Автобиография- европейски формат.

3. Копиe от дипломата за висше медицинско образование ;

4. Удостоверение за трудов стаж или препис - извлечение  от  трудовата книжка.

5. Свидетелство за съдимост.

6. Удостоверение от  Български  лекарски  съюз

Срок и място за подаване на документите:

Документите на кандидатите да се приемат при Техническия секретар на „МБАЛ-Самоков”ЕООД  в срок до 17.00 часа на 07.03.2022г. в запечатан плик надписан с трите имена, адрес, телефон за връзка и длъжността, за която се кандидатства;

На кандитите се издава вх. № с датата и часа на подаване на документите.

Срок и място за провеждане на конкурса:

Допускането до участие в конкурса се извършва от назначена от Управителя на „МБАЛ-Самоков”ЕООД  комисия в 3- дневен срок след изтичане на срока за подаване на документите.

На допуснатите кандидати се съобщават писмено датата, часът и мястото за провеждане на събеседването.

След датата на обявяване на конкурса кандидатите могат да получат от Отдел „Човешки ресурси” длъжностна характеристика за  конкурсната длъжност.

За справки тел. 0722/98110, 98111, 66413

МБАЛ САМОКОВ

Карта

Контакти

град Самоков
ул. Македония 49

 

Тел: 0722 / 6 64 13
Факс: 0722 / 6 60 68
Централа: 0722/ 98 110; 98 111; 0889 980 133

 

E-mail: office@mbal_samokov.com