Мбал Самоков » Новини » КОНКУРСИ

КОНКУРСИ

  • Сряда, 17 Март 2021 06:53 | 17 Март 2021
  • 1809 пъти
  • Написана от  МБАЛ Самоков

 

О Б Я В А

„МБАЛ-САМОКОВ”ЕООД,гр.Самоков,ул.”Македония”№49,тел.0722/98110, 98111, 66413 На основание чл.90, чл.91 от Кодекса на труда във връзка със Заповед №257/11.03.2021 г. на Управителя на „МБАЛ- Самоков” ЕООД, обявява конкурс за следните длъжности:

1. Лекар,Началник отделение  наВътрешно отделение

2. Лекар,Началник отделение  наКардиологично отделение

3. Лекар,Началник отделение  наХирургично отделение

4. Лекар,Началник отделение  наОАИЛ

5.Лекар,Началник отделение  наДетско отделение

6. Лекар,Началник отделение  наНеврологично отделение

7. Лекар,Началник отделение  на Отделение по ортопедия и травматология

8. Лекар,Началник отделение  наАкушеро-гинекологично отделение

9. Лекар,Началник отделение  наОтделение по Образна диагностика

10. Лекар,Началник отделение  наОтделение по Клинична  патология.

11. Лекар,Началник отделение  наОтделение по хемодиализа

12. Лекар,Началник отделение  наОтделение по физикална терапия  и рехабилитация

13. Лекар,Началник лаборатория -Клинична лаборатория

14. Лекар, Хирургия - Отговорник Операционен блок

15. Лекар, Началник лаборатория - Микробиологична лаборатория

Място на работа:„МБАЛ-САМОКОВ” ЕООД, гр. Самоков,  ул.”Македония” №49

Характер на работата:Съгласно Закона за здравето; ЗЛЗ; Правилника за устройството и вътрешния трудов ред и подзаконовите нормативни актове в хуманната медицина;

Вид на договора – срочен за три години;

Изисквания за заемане на длъжността

1. Образователно-квалификационна степен “Магистър по медицина”;

2.Продобита специалност ,съответстваща на профила на отделението.

3.Трудов стаж минимум 5 години по специалността след придобиването й в МБАЛ.

4.Да не са осъждани за престъпления от общ характер

5. Удостоверение от  Български  лекарски  съюз

Начин на провеждане на конкурса: Конкурсът ще се проведе на 2 етапа:

1.Оценка на писмен проект на тема : „Проект за развитие на медицинската дейност, икономическата ефективност и управление на качеството в отделението за срок от 3 /три/ години.”

 2. Събеседване с кандидатите по защита на разработения проект и нормативната уредба в областта на здравеопазването.

Необходими документи:

1. Заявление за участие в конкурса свободен текст.

2. Професионална биография.

3. Копие от дипломата за висше медицинско образование ;

4. Копие от диплома за съответната специалност;

5. Удостоверение за трудов стаж или препис - извлечение  от  трудовата книжка.

6. Свидетелство за съдимост.

7. Удостоверение от  Български  лекарски  съюз

8. Писмената разработка по посочената тема в отделен запечатан плик
 
Срок и място за подаване на документите:

Документите на кандидатите да се приемат при Техническия секретар на „МБАЛ - Самоков” ЕООД  в срок до 17.00 часа на 19.04.2021г. в два запечатани плика, както следва:

- за документите, изброени в точка V-от т.1 до т.7 –надписан с трите имена,адрес и телефон за връзка;

-за писменият проект-ненадписан плик ,който се поставя в надписания плик с документите.

На кандитите се издава вх. № с датата и часа на подаване на документите

Срок и място за провеждане на конкурса:

Допускането до участие в конкурса се извършва от назначена от Управителя на „МБАЛ-Самоков”ЕООД  комисия в 3- дневен срок след изтичане на срока за подаване на документите.

На допуснатите кандидати се съобщават писмено датата , часът и мястото за провеждане на събеседването.

След датата на обявяване на конкурса кандидатите могат да получат от „Личен състав” длъжностна характеристика за  конкурсната длъжност и информация относно структурата на болницата, Правилника за устройството, дейността и вътрешния ред, числеността на персонала и друга информация, необходима  за разработката на проекта.

За справки тел.0722/98110, 98111, 66413


 

  О Б Я В А

„МБАЛ-САМОКОВ”ЕООД,гр.Самоков,Ул.”Македония”№49,тел.0722/98110, 98111, 66413 На основание чл.90, чл.91 от Кодекса на труда във връзка със Заповед №258/11.03.2021 г. на Управителя на „МБАЛ- Самоков” ЕООД, обявява конкурс за длъжността:

1. Фармацевт- магистър- Ръководител на болнична аптека

Място на работа:„МБАЛ-САМОКОВ” ЕООД, гр. Самоков,  ул.”Македония” №49

Характер на работата: Съгласно ЗЛПХМ; ЗПИ; ЗЛЗ; Правилника за устройството и вътрешния трудов ред и подзаконовите нормативни актове в хуманната медицина;

Вид на договора – срочен за три години;

ІІ.Изисквания за заемане на длъжността
1. Образователно - квалификационна степен “Магистър фармацевт”;

2. Трудов стаж минимум 5 години по специалността

3. Да не са осъждани за престъпления от общ характер

4. Удостоверение за членство в Български фармацевтичен съюз  
ІІІ.Начин на провеждане на конкурса:

Конкурсът ще се проведе на 2 етапа:

 1.Оценка на писмен проект на тема:„Организация на дейността на болничната аптека. Мерки за подобряване на контрола на наличностите и разходите за срок от 3 /три/ години.”

2. Събеседване с кандидатите по защита на разработения проект и нормативната уредба в областта на здравеопазването.

V. Необходими документи:
1. Заявление за участие в конкурса свободен текст.

2. Професионална биография.

3. Копия от дипломата за висше образование ;

4.Удостоверение за трудов стаж или препис - извелечение  от  трудовата книжка.

5. Свидетелство за съдимост.

6. Удостоверение за членство в Български фармацевтичен съюз

7. Писмената разработка по посочената тема в отделен запечатан плик
Срок и място за подаване на документите: 

Документите на кандидатите да се приемат при Техническия секретар на „МБАЛ - Самоков” ЕООД  в срок до 17.00 часа на 19.04.2021г. в два запечатани плика, както следва:

-за документите ,изброени в точка V-от т.1 до т.6 –надписан с трите имена, адрес и телефон за връзка;

-за писменият проект – не надписан плик, който се поставя в надписания плик с документите.

На кандитите се издава вх. № с датата и часа на подаване на документите

Срок и място за провеждане на конкурса:

Допускането до участие в конкурса се извършва от назначена от Управителя на „МБАЛ - Самоков” ЕООД  комисия в 3- дневен срок след изтичане на срока за подаване на документите.

На допуснатите кандидати се съобщават писмено датата , часът и мястото за провеждане на събеседването.

След датата на обявяване на конкурса кандидатите могат да получат от „Личен състав” длъжностна характеристика за  конкурсната длъжност и информация относно структурата на болницата, Правилника за устройството, дейността и вътрешния ред, числеността на персонала и друга информация, необходима  за разработката на проекта.

За справки тел.0722/98110, 98111, 66413


 

 

О Б Я В А

„МБАЛ-САМОКОВ”ЕООД,гр.Самоков,Ул.”Македония”№49,тел.0722/98110, 98111, 66413 На основание чл.90, чл.91 от Кодекса на труда във връзка със Заповед №259/11.03.2021 г. на Управителя на „МБАЛ - Самоков” ЕООД, обявява конкурс за следните длъжности:

1. Главна медицинска сестра

2. Старша медицинска сестра на Вътрешно отделение;

3. Старша медицинска сестра на Кардиологично отделение;

4. Старша медицинска сестра на Хирургично отделение;

5. Старша медицинска сестра на ОАИЛ;

6. Старша медицинска сестра на Детско отделение;

7. Старша медицинска сестра на Неврологично отделение;

8. Старша медицинска сестра на Отделение по ортопедия и травматология;

9. Старша акушерка на Акушеро - гинекологично отделение;

10. Старша медицинска сестра на Консултативно - диагностичен блок;

11. Старши рентгенов лаборант на Отделение по образна диагностика;

12. Старши рехабилитатор на Отделение по физикална терапия и  рехабилитация

13. Старша медицинска сестра на Отделение по хемодиализа;

14. Старши медицински лаборант на Клинична лаборатория;

15. Старши медицински лаборант на Микробиологична лаборатория;

16. Старши медицински лаборант на Отделение по Клинична патология.

17. Старша медицинска сестра Операционен блок

Място на работа:„МБАЛ-САМОКОВ” ЕООД, гр.Самоков,  ул.”Македония” №49

Характер на работата:Съгласно Закона за здравето;ЗЛЗ;Правилника за устройството и вътрешния трудов ред и подзаконовите нормативни актове в хуманната медицина;

Вид на договора – срочен за три години;

Изисквания за заемане на длъжността
1. Образователно-квалификационна степен “Магистър или Бакалавър по специалността „Управление на здравни грижи”
2. Три години трудов стаж  в лечебно заведение за болнична помощ.
3. Допълнителна следдипломна квалификация – В съответната медицинска област и в областта на  здравния мениджъмънт и здравните грижи. /притежанието на такъв документ от кандидата се счита за предимство/
4.Да не са осъждани за престъпления от общ характер

5. Удостоверение за членство в Българска асоциация на професионалистите по здравни грижи
Начин на провеждане на конкурса: Конкурсът ще се проведе на 2 етапа:

1.1. за Главна медицинска сестра: „Управление на здравните грижи в болницата за срок от 3 /три/ години”.

1.2. от т. 2 до т. 17: „Мястото и ролята на старшата медицинска сестра / старши медицински лаборант / старши рехабилитатор в организацията на здравните грижи в болничното отделение / лаборатория, физиотерапия и рехабилитация/ за срок от 3 /три/ години.
 2. Събеседване с кандидатите по защита на разработения проект и нормативната уредба в областта на здравеопазването.

Необходими документи:
1. Заявление за участие в конкурса свободен текст.

2. Професионална биография.

3. Копие от дипломата за висше образование

4. Копия на допълнителни квалификации /ако кандидата притежава такива/.

5.Удостоверение за трудов стаж или препис-извелечение  от  трудовата книжка.

6. Свидетелство за съдимост.

7. Удостоверение за членство в Българска асоциация на професионалистите по здравни грижи

8. Писмената разработка по посочената тема в отделен запечатан плик
 
Срок и място за подаване на документите: 

Документите на кандидатите да се приемат при Техническия секратар на „МБАЛ-Самоков”ЕООД  в срок до 17.00 часа на 19.04.2021 г. в два запечатани плика,както следва:

- за документите, изброени в точка V-от т.1 до т.7 –надписан с трите имена, адрес и телефон за връзка;

-за писменият проект-ненадписан плик ,който се поставя в надписания плик с документите.

На кандитите се издава вх. № с датата и часа на подаване на документите

Срок и място за провеждане на конкурса:

Допускането до участие в конкурса се извършва от назначена от Управителя на „МБАЛ-Самоков”ЕООД  комисия в 3- дневен срок след изтичане на срока за подаване на документите.

На допуснатите кандидати се съобщават писмено датата , часът и мястото за провеждане на събеседването.

След датата на обявяване на конкурса кандидатите могат да получат от „Личен състав” длъжностна характеристика за  конкурсната длъжност и информация относно структурата на болницата, Правилника за устройството, дейността и вътрешния ред, числеността на персонала, осъществяващ дейността по здравните грижи и друга информация, необходима  за разработката на проекта.

За справки тел.0722/98110, 98111, 66413

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

МБАЛ САМОКОВ

Карта

Контакти

град Самоков
ул. Македония 49

 

Тел: 0722 / 6 64 13
Факс: 0722 / 6 60 68
Централа: 0722/ 98 110; 98 111; 0889 980 133

 

E-mail: office@mbal_samokov.com