Мбал Самоков » Новини » ОБЯВА- КОНКУРС ЛЕКАРИ

ОБЯВА- КОНКУРС ЛЕКАРИ

  • Понеделник, 09 Юли 2018 00:00 | 09 Юли 2018
  • 1206 пъти
  • Написана от  МБАЛ Самоков

 

  О Б Я В А

 

 

„МБАЛ-САМОКОВ”ЕООД, гр.Самоков,Ул.”Македония”№49,тел.0722/98110, 98111, 66413 На основание чл.90, чл.91 от Кодекса на труда във връзка със Заповед №620/03.07.2018 г. на Управителя на „МБАЛ- Самоков” ЕООД, обявява конкурс за следните длъжности:

 

1. Лекар,Началник отделение  наОАИЛ

2.Лекар,Началник отделение  наДетско отделение

3. Лекар,Началник отделение  на Отделение по ортопедия и травматология

4. Лекар,Началник отделение  наОтделение по Образна диагностика

5. Лекар,Началник отделение  наОтделение по хемодиализа

6. Лекар, Нефрология- Отговорник Консултативно- диагностичен блок

 

Място на работа:„МБАЛ-САМОКОВ” ЕООД, гр. Самоков,  ул.”Македония” №49

Характер на работата:Съгласно Закона за здравето; ЗЛЗ; Правилника за устройството и вътрешния трудов ред и подзаконовите нормативни актове в хуманната медицина;

Вид на договора – срочен за три години;

 

Изисквания за заемане на длъжността

1. Образователно-квалификационна степен “Магистър по медицина”;

2. Продобита специалност ,съответстваща на профила на отделението.

3.Трудов стаж минимум 5 години по специалността след придобиването й в МБАЛ.

4.Да не са осъждани за престъпления от общ характер

    Начин на провеждане на конкурса: Конкурсът ще се проведе на 2 етапа:

1.Оценка на писмен проект на тема : „Проект за развитие на медицинската дейност, икономическата ефективност и управление на качеството в отделението за срок от 3 /три/ години.”

 2. Събеседване с кандидатите по защита на разработения проект и нормативната уредба в областта на здравеопазването.

 

Необходими документи:

1. Заявление за участие в конкурса свободен текст.

2. Професионална биография.

3. Копия от дипломата за висше медицинско образование ;

4. Копие от диплом за съответната специалност;

5. Удостоверение за трудов стаж или препис - извлечение  от  трудовата книжка.

6. Свидетелство за съдимост.

7. Удостоверение от  Български  лекарски  съюз

8. Писмената разработка по посочената тема в отделен запечатан плик
 

 
Срок и място за подаване на документите:

Документите на кандидатите да се приемат при Техническия секретар на „МБАЛ - Самоков” ЕООД  в срок до 17.00 часа на 11.09.2018г. в два запечатани плика, както следва:

-за документите–надписан с трите имена,адрес и телефон за връзка;

-за писменият проект-ненадписан плик ,който се поставя в надписания плик с документите.

 

Срок и място за провеждане на конкурса:

Допускането до участие в конкурса се извършва от назначена от Управителя на „МБАЛ-Самоков”ЕООД  комисия в 3- дневен срок след изтичане на срока за подаване на документите.

На допуснатите кандидати се съобщават писмено датата , часът и мястото за провеждане на събеседването.

В 20 дневен срок от обявяване на конкурса кандидатите могат да получат от „Личен състав” длъжностна характеристика за  конкурсната длъжност и информация относно структурата на болницата, Правилника за устройството, дейността и вътрешния ред, числеността на персонала и друга информация, необходима  за разработката на проекта.

 

За справки тел.0722/98110, 98111, 66413

 

МБАЛ САМОКОВ

Карта

Контакти

град Самоков
ул. Македония 49

 

Тел: 0722 / 6 64 13
Факс: 0722 / 6 60 68
Централа: 0722/ 98 110; 98 111; 0889 980 133

 

E-mail: office@mbal_samokov.com