Мбал Самоков » Новини » Конкурс за длъжността Главна медицинска сестра и старша медицинска сестра

Конкурс за длъжността Главна медицинска сестра и старша медицинска сестра

  • Вторник, 27 Февруари 2018 17:05 | 27 Февруари 2018
  • 1271 пъти
  • Написана от  МБАЛ Самоков

 

  О Б Я В А

 

„МБАЛ-САМОКОВ”ЕООД,гр.Самоков,Ул.”Македония”№49,тел.0722/98110, 98111, 66413 На основание чл.90, чл.91 от Кодекса на труда във връзка със Заповед №176/27.02.2018 г. на Управителя на „МБАЛ - Самоков” ЕООД, обявява конкурс за следните длъжности:

 

1. Главна медицинска сестра

2. Старша медицинска сестра на Вътрешно отделение;

3. Старша медицинска сестра на Кардиологично отделение;

4. Старша медицинска сестра на Хирургично отделение;

5. Старша медицинска сестра на ОАИЛ;

6. Старша медицинска сестра на Детско отделение;

7. Старша медицинска сестра на Неврологично отделение;

8. Старша медицинска сестра на Отделение по ортопедия и травматология;

9. Старша акушерка на Акушеро - гинекологично отделение;

10. Старша медицинска сестра на Консултативно - диагностичен блок;

11. Старши рентгенов лаборант на Отделение по образна диагностика;

12. Старши рехабилитатор на Отделение по физикална терапия и  рехабилитация

13. Старша медицинска сестра на Отделение по хемодиализа;

14. Старши медицински лаборант на Клинична лаборатория;

15. Старши медицински лаборант на Микробиологична лаборатория;

16. Старши медицински лаборант на Отделение по Клинична патология.

17. Старша медицинска сестра Операционен блок

Място на работа:„МБАЛ-САМОКОВ” ЕООД, гр.Самоков,  ул.”Македония” №49

Характер на работата:Съгласно Закона за здравето;ЗЛЗ;Правилника за устройството и вътрешния трудов ред и подзаконовите нормативни актове в хуманната медицина;

Вид на договора – срочен за три години;

Изисквания за заемане на длъжността


1. Образователно-квалификационна степен “Магистър или Бакалавър по специалността „Управление на здравни грижи”
2. Три години трудов стаж  в лечебно заведение за болнична помощ.
3. Допълнителна следдипломна квалификация – В съответната медицинска област и в областта на  здравния мениджъмънт и здравните грижи.
 4.Да не са осъждани за престъпления от общ характер
    


Начин на провеждане на конкурса: Конкурсът ще се проведе на 2 етапа:

1.1. за Главна медицинска сестра: „Управление на здравните грижи в болницата за срок от 3 /три/ години”.

1.2. от т. 2 до т. 17: „Мястото и ролята на старшата медицинска сестра / старши медицински лаборант / старши рехабилитатор в организацията на здравните грижи в болничното отделение / лаборатория, физиотерапия и рехабилитация/ за срок от 3 /три/ години.


 2. Събеседване с кандидатите по защита на разработения проект и нормативната уредба в областта на здравеопазването.

 

Необходими документи:


1. Заявление за участие в конкурса свободен текст.

2. Професионална биография.

3. Копия от дипломата за висше образование и за допълнителни квалификации.

4.Удостоверение за трудов стаж или препис-извелечение  от  трудовата книжка.

5. Свидетелство за съдимост.

6. Удостоверение за членство в Българска асоциация на професионалистите по здравни грижи

7. Писмената разработка по посочената тема в отделен запечатан плик
 


Срок и място за подаване на документите: 

Документите на кандидатите да се приемат при Техническия секратар на „МБАЛ-Самоков”ЕООД  в срок до 17.00 часа на 11.04.2018 г. в два запечатани плика,както следва:

-за документите–надписан с трите имена,адрес и телефон за връзка;

-за писменият проект-ненадписан плик ,който се поставя в надписания плик с документите.

 

Срок и място за провеждане на конкурса:

Допускането до участие в конкурса се извършва от назначена от Управителя на „МБАЛ-Самоков”ЕООД  комисия в 3- дневен срок след изтичане на срока за подаване на документите.

На допуснатите кандидати се съобщават писмено датата , часът и мястото за провеждане на събеседването.

 

В 20 дневен срок от обявяване на конкурса кандидатите могат да получат от „Личен състав” длъжностна характеристика за  конкурсната длъжност и информация относно структурата на болницата, Правилника за устройството, дейността и вътрешния ред, числеността на персонала, осъществяващ дейността по здравните грижи и друга информация, необходима  за разработката на проекта.

 

За справки тел.0722/98110, 98111, 66413

МБАЛ САМОКОВ

Карта

Контакти

град Самоков
ул. Македония 49

 

Тел: 0722 / 6 64 13
Факс: 0722 / 6 60 68
Централа: 0722/ 98 110; 98 111; 0889 980 133

 

E-mail: office@mbal_samokov.com