Мбал Самоков » Новини » Конкурс за длъжността Ръководител на болнична аптека

Конкурс за длъжността Ръководител на болнична аптека

  • Вторник, 27 Февруари 2018 17:10 | 27 Февруари 2018
  • 1118 пъти
  • Написана от  МБАЛ Самоков

О Б Я В А

 

„МБАЛ-САМОКОВ”ЕООД,гр.Самоков,Ул.”Македония”№49,тел.0722/98110, 98111, 66413 На основание чл.90, чл.91 от Кодекса на труда във връзка със Заповед №175/27.02.2018 г. на Управителя на „МБАЛ- Самоков” ЕООД, обявява конкурс за длъжността:

1. Фармацевт- магистър- Ръководител на болнична аптека

Място на работа:„МБАЛ-САМОКОВ” ЕООД, гр. Самоков,  ул.”Македония” №49

Характер на работата: Съгласно ЗЛПХМ; ЗПИ; ЗЛЗ; Правилника за устройството и вътрешния трудов ред и подзаконовите нормативни актове в хуманната медицина;

Вид на договора – срочен за три години;

ІІ.Изисквания за заемане на длъжността


1. Образователно - квалификационна степен “Магистър фармацевт”;

2. Трудов стаж минимум 5 години по специалността

3. Да не са осъждани за престъпления от общ характер
    
ІІІ.Начин на провеждане на конкурса:

Конкурсът ще се проведе на 2 етапа:

 1.Оценка на писмен проект на тема:„Организация на дейността на болничната аптека. Мерки за подобряване на контрола на наличностите и разходите за срок от 3 /три/ години.”

2. Събеседване с кандидатите по защита на разработения проект и нормативната уредба в областта на здравеопазването.

 

V. Необходими документи:

1. Заявление за участие в конкурса свободен текст.

2. Професионална биография.

3. Копия от дипломата за висше образование ;

4.Удостоверение за трудов стаж или препис - извелечение  от  трудовата книжка.

5. Свидетелство за съдимост.

6. Удостоверение за членство в Български фармацевтичен съюз

7. Писмената разработка по посочената тема в отделен запечатан плик

 
Срок и място за подаване на документите: 

Документите на кандидатите да се приемат при Техническия секретар на „МБАЛ - Самоков” ЕООД  в срок до 17.00 часа на 11.04.2018г. в два запечатани плика, както следва:

-за документите ,изброени в точка V-от 1 до т.6 –надписан с трите имена, адрес и телефон за връзка;

-за писменият проект – не надписан плик, който се поставя в надписания плик с документите.

Срок и място за провеждане на конкурса:

Допускането до участие в конкурса се извършва от назначена от Управителя на „МБАЛ - Самоков” ЕООД  комисия в 3- дневен срок след изтичане на срока за подаване на документите.

На допуснатите кандидати се съобщават писмено датата , часът и мястото за провеждане на събеседването.

 

В 20 дневен срок от обявяване на конкурса кандидатите могат да получат от „Личен състав” длъжностна характеристика за  конкурсната длъжност и информация относно структурата на болницата, Правилника за устройството, дейността и вътрешния ред, числеността на персонала и друга информация, необходима  за разработката на проекта.

За справки тел.0722/98110, 98111, 66413

 

МБАЛ САМОКОВ

Карта

Контакти

град Самоков
ул. Македония 49

 

Тел: 0722 / 6 64 13
Факс: 0722 / 6 60 68
Централа: 0722/ 98 110; 98 111; 0889 980 133

 

E-mail: office@mbal_samokov.com