Мбал Самоков » Новини » Конкурс за длъжността Началник отделение

Конкурс за длъжността Началник отделение

  • Вторник, 27 Февруари 2018 17:00 | 27 Февруари 2018
  • 1175 пъти
  • Написана от  МБАЛ Самоков

  О Б Я В А

„МБАЛ-САМОКОВ”ЕООД,гр.Самоков,Ул.”Македония”№49,тел.0722/98110, 98111, 66413 На основание чл.90, чл.91 от Кодекса на труда във връзка със Заповед №174/27.02.2018 г. на Управителя на „МБАЛ- Самоков” ЕООД, обявява конкурс за следните длъжности:

1. Лекар,Началник отделение  наВътрешно отделение

2. Лекар,Началник отделение  наКардиологично отделение

3. Лекар,Началник отделение  наХирургично отделение

4. Лекар,Началник отделение  наОАИЛ

5.Лекар,Началник отделение  наДетско отделение

6. Лекар,Началник отделение  наНеврологично отделение

7. Лекар,Началник отделение  на Отделение по ортопедия и травматология

8. Лекар,Началник отделение  наАкушеро-гинекологично отделение

9. Лекар,Началник отделение  наОтделение по Образна диагностика

10. Лекар,Началник отделение  наОтделение по Клинична  патология.

11. Лекар,Началник отделение  наОтделение по хемодиализа

12. Лекар,Началник отделение  наОтделение по физикална терапия  и рехабилитация

13. Лекар,Началник лаборатория -Клинична лаборатория

14. Лекар, Хирургия - Отговорник Операционен блок

15. Лекар, Началник лаборатория - Микробиологична лаборатория

 

Място на работа:„МБАЛ-САМОКОВ” ЕООД, гр. Самоков,  ул.”Македония” №49

Характер на работата:Съгласно Закона за здравето; ЗЛЗ; Правилника за устройството и вътрешния трудов ред и подзаконовите нормативни актове в хуманната медицина;

Вид на договора – срочен за три години;

Изисквания за заемане на длъжността

1. Образователно-квалификационна степен “Магистър по медицина”;

2.Продобита специалност ,съответстваща на профила на отделението.

3.Трудов стаж минимум 5 години по специалността след придобиването й в МБАЛ.

4.Да не са осъждани за престъпления от общ характер

    Начин на провеждане на конкурса: Конкурсът ще се проведе на 2 етапа:

1.Оценка на писмен проект на тема : „Проект за развитие на медицинската дейност, икономическата ефективност и управление на качеството в отделението за срок от 3 /три/ години.”

 2. Събеседване с кандидатите по защита на разработения проект и нормативната уредба в областта на здравеопазването.

Необходими документи:

1. Заявление за участие в конкурса свободен текст.

2. Професионална биография.

3. Копия от дипломата за висше медицинско образование ;

4. Копие от диплом за съответната специалност;

5. Удостоверение за трудов стаж или препис - извлечение  от  трудовата книжка.

6. Свидетелство за съдимост.

7. Удостоверение от  Български  лекарски  съюз

8. Писмената разработка по посочената тема в отделен запечатан плик
 
Срок и място за подаване на документите:

Документите на кандидатите да се приемат при Техническия секретар на „МБАЛ - Самоков” ЕООД  в срок до 17.00 часа на 11.04.2018г. в два запечатани плика, както следва:

-за документите–надписан с трите имена,адрес и телефон за връзка;

-за писменият проект-ненадписан плик ,който се поставя в надписания плик с документите.

Срок и място за провеждане на конкурса:

Допускането до участие в конкурса се извършва от назначена от Управителя на „МБАЛ-Самоков”ЕООД  комисия в 3- дневен срок след изтичане на срока за подаване на документите.

На допуснатите кандидати се съобщават писмено датата , часът и мястото за провеждане на събеседването.

В 20 дневен срок от обявяване на конкурса кандидатите могат да получат от „Личен състав” длъжностна характеристика за  конкурсната длъжност и информация относно структурата на болницата, Правилника за устройството, дейността и вътрешния ред, числеността на персонала и друга информация, необходима  за разработката на проекта.

За справки тел.0722/98110, 98111, 66413

МБАЛ САМОКОВ

Карта

Контакти

град Самоков
ул. Македония 49

 

Тел: 0722 / 6 64 13
Факс: 0722 / 6 60 68
Централа: 0722/ 98 110; 98 111; 0889 980 133

 

E-mail: office@mbal_samokov.com