Мбал Самоков » Услуги

УСЛУГИ

                 Утвърдил:      
                      Управител: / Д-Р КРАСИМИРА КОВАЧКА/      
Ц Е Н О Р А З П И С      
ЗА ЗАПЛАЩАНЕ НА МЕДИЦИНСКАТА ПОМОЩ ПО ИЗБОР НА ПАЦИЕНТА В "МБАЛ-САМОКОВ"ЕООД- ГР. САМОКОВ      
I. ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ В ЛЕВА      
1. Клиничен преглед с пълен общ статус 40,00      
2. Профилактичен преглед   за изключване на заболяване 30,00      
3.ЛЕГЛОДЕН 52,00      
                       - в интензивен сектор  82,00      
      Престой на придружител за 24 часа        
-         за деца до 7г. Безплатно      
-         за деца от 7 до 18г. 3,00      
-         за възрастни 5,00      
4.Ползване на легло във ВИП стая 69,00      
5.Избор на храна, по Меню предложено от „МБАЛ-Самоков” ЕООД Съгласно предложеното Меню      
6. Избор на екип 500,00      
7. Избор на лекар 300,00      
II. МАНИПУЛАЦИИ        
1. Взимане на венозна кръв 8,00      
2. Венозна инжекция 8,00      
3. Венозна инфузия до 30 мин. 16,00      
4. Венозна инфузия повече от 30 мин. 23,00      
5. Мускула инжекция 6,00      
6. Подкожна инжекция 6,00      
7. Скарификационен тест 6,00 на проба      
8. Поставяна на постоянна венозна канюла на периферен венозен път (абокат) 16,00      
- при дете 16,00      
9. Отоневрологично изследване 45,00      
10. Проба Манту 13,00      
11. ТАП /тетанус/ 8,00      
12.Поставяне на централен венозен катетър 45,00      
13. Поставяне на постоянен уретрален катетър         
             – жени 16,00      
             - мъже 16,00      
14. Поставяне на назофарингиален катетър 6,00      
15. Аспирация на нос и устна кухина 8,00      
16. Тоалет на устна кухина, очи и нос 8,00      
17. Тоалет против декубитус 8,00      
18. Кръвопреливане 32,00      
19. Трайно стомашно сондиране 16,00      
20. Стомашна промивка 16,00      
21. Взимане на секрети, екскрети и други материали за микробиологично и паразитологично изследване 5,00      
- на дете 6,00      
22. Инхалация с ултразвуков аерозол на сеанс 8,00      
23. Включване на болен на перфузор 16,00      
24. Обработка на кожата при интертриго и пиодермии /на дете/ 8,00      
25. Очистителна клизма 16,00      
III. СПЕЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ      
1. ЕКГ с 12 отвеждания 13,00      
2. Измерване на кръвно налягане 7,00      
3. 24-часово мониториране на болен 20,00      
IV. ПУНКЦИИ      
1. Плеврална пункция и торакоцентеза 45,00      
2. Коремна пункция        
-         Лапароцентеза 45,00      
-         Парацентеза 45,00      
3. Пункция на  става  23,00      
4. Пункция на лимфни възли и други подобни  23,00      
5. Гръбначно-мозъчна пункция  31,00      
6.Пункция на гръдна жлеза или тестис (едностранно)  38,00      
7. Пункция на дъгласово пространство  61,00      
8. Пункция на пикочен мехур и хидроцеле  61,00      
9. Стернална пункция 26,00      
V. ИЗСЛЕДВАНИЯ  В      
 А) ОТДЕЛЕНИЕ      
1.     Лабораторни        
-         РУЕ – Вестергрейн 5,00      
-         Изследване на урина със сухи тестове 3,00      
 Б) КЛИНИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ      
I. Хематология и хeмостаза      
1.Кръвна картина – автоматичен анализ 5,00      
2. СУЕ  3,00      
3. Дифенциално броене на левкоцити и морфология на еритроцити 5,00      
4. Фибриноген 4,00      
5.D-Dimer 20,00      
6. Протромбиново време - INR 4,00      
7.АРТТ 4,00      
8.Време на кървене  3,00      
9. Време на съсирване  3,00      
10. Тромбоцити /камерно/ 4,00      
11. Назален секрет за еозинофили 5,00      
12. INR от капилярна кръв/Thrombostat/ 9,00      
13.Феритин   18,00      
II. УРИНА      
1. Урина –общо химическо изследване и седимент 5,00      
2.Калций в диуреза 5,00      
3.Фосфор в диуреза 5,00      
4.Натрий в диуреза 5,00      
5.Белтък в диуреза 5,00      
6.Пикочно киселина в диуреза 5,00      
III. Клинична биохимия      
1. Кръвна захар  3,00      
1.1 Кръвно-захарен профил/  ОГТТ 7,00      
2. Уреа 3,00      
3. Креатинин 3,00      
4.Изчислен креатинов клирънс по Cockcroft 6,00      
5. Общ билирубин 3,00      
6. Директен билирубин 3,00      
7. Пикочна киселина  3,00      
8. Серумно желязо 4,00      
9. ЖСК 4,00      
10. Холестерол  3,00      
11.АСАТ/ГОТ/ 3,00      
12.АЛАТ /ГПТ/ 3,00      
13. Амилаза  6,00      
14. Общ белтък  3,00      
15. Албумин 3,00      
16. CRP 6,00      
17. Калий 4,00      
18. Натрий 4,00      
19. Кръвно-газов анализ 5,00      
20. Триглицериди 3,00      
21. HDL- холестерол 5,00      
22. Алкална фосфатаза 3,00      
23. Гама – ГТ 3,00      
26. Калций 4,00      
27. Фосфор 4,00      
28.Магнезий 4,00      
29.Хлориди 4,00      
30.Гликиран хемоглобин 16,00      
31.ЛДХ 5,00      
32.Креатинкиназа 3,00      
33.Креатинкиназа- МВ 5,00      
34. Имуноглобулин А 16,00      
35. Имуноглобулин М 16,00      
36. Имуноглобулин G 16,00      
37. Витамин В12 18,00      
38. Фолиева киселина  24,00      
39. 25 ОН Витамин D 23,00      
40. Комплексна услуга (Витмин D /ОН-25/ и Витамин В12 35,00      
41. С3 комплемент   17,50      
42.С4 комплемент   17,50      
43.Фекален калпротектин   38,00      
Профилактично изследване на кръв- пакетна услуга/кръвна картина-автоматичен анализ; глюкоза; креатинин; холестерол; триглицериди/ 11,00      
IV. Манипулации      
1.Взимане на венозна кръв  8,00      
2.Взимане на периферна кръв  3,00      
V. Хормони и туморни маркери      
Хормони        
1. FT4 – свободен тироксин 17,00      
2. FT3 – свободен трийодтиронин 17,00      
3. TSH – тиреостимулиращ хормон 17,00      
4.Anti – TPO – антитиреопероксидазни антитела /антимикрозомални - МАТ/ 14,00      
5. Anti – TG – антитиреоглобул.антитела /антитироидни - ТАТ/ 18,00      
6. Паратхормон 16,00      
7. Инсулин 16,00      
8. Кортизол 16,00      
9. C-пептид 23,00      
10. LH – лутеинизиращ хормон 16,00      
11. FSH – фоликулостимулиращ хормон 16,00      
12. Estradiol – естрадиол 16,00      
13. Progesteron – прогестерон 16,00      
14. Prolactin – пролактин 16,00      
15. Testosteron – тестостерон 16,00      
16. HCG – хорионгонадотропин 16,00      
17. DHEA - дехидроепиандростерон 16,00      
18. Глюкозотолерантен тест трикратен 8,00      
19.Инсулинов глюкозотолерантен тест двукратен 30,00      
20. Пакетна услуга: TSH+FT4 23,00      
21. Пакетна услуга: TSH+FT4+FT3 29,00      
22. Пакетна услуга: TAT+MAT 28,00      
23. Пакетна услуга: LH+FSH+PRL+E2+TESTO 60,00      
24. Пакетна услуга: PTH+CA+PH+APH 21,00      
25. SARS-CoV-2 - IgG антитела    26,00      
26. Spike protein/Anti-SARS-Co V-2 S/   40,00      
Туморни маркери        
1. AFP –алфа– фетопротеин 21,00      
2. CA 15-3 – карциномен антиген 15-3 21,00      
3. CA 19-9 - карциномен антиген 19-9 21,00      
4. CA 125 - карциномен антиген 125 21,00      
5. CA 72-4 - карциномен антиген 72-4 21,00      
6. CEA – карциноембрионален антиген 21,00      
7. NSE – невроноспецифична енолаза 21,00      
8. PSA –простатноспецифичен антиген 21,00      
9.PSA Free 20,00      
10.PSA Total/PSA Free, Ratio 35,00      
11.HE4 50,00      
12.CA125,HE4, ROMA   70,00      
Сърдечни маркери        
1. Тропонин Т 25,00      
2. Pro -BNP 40,00      
Костни маркери         
1. Osteocalcin – остеокалцин 15,00      
2. B-Cross Laps 15,00      
Микроалбуминурия 5,00      
Anti - CCP 34,00      
Rheumatoid faktor 6,00      
С) ХИСТОЛОГИЯ И ПАТОАНАТОМИЯ      
1. Хистоморфологична диагностика на биопсия от инструментален или хирургичен материал – два броя препарати 51,00      
2. Експресна хистоморфологична диагностика /гефрир/ 38,00      
3. Хистоморфологична диагностика на биопсия от инструментален или хирургиченматериал - серийни срезове 57,00      
4. Цитоморфологично изследване и оценка на намазка от генитали, на материал, получен чрез аспирация или пункция 29,00      
5. Консултация на готови хистологични препарати – 13,00      
 1 стъкло      
6. Аутопсия по желание на близките 317,00      
7.Съхранение на труп в хладилна камера за 24 ч. 38,00      
8.Съхранение на труп в хладилна камера до 8 ч. 13,00      
D) МИКРОБИОЛОГИЯ – ИЗСЛЕДВАНИЯ      
Вземане на материал за изследване / включва и стойността на съответния консуматив 4,00      
Микробиологични изследвания          
Очен секрет 20,00      
Носен секрет 20,00      
Гърлен секрет 21,00      
Носен и гърлен секрет- Пакет 27,00      
Ушен секрет 22,00      
Храчка  22,00      
Чревно носителство 12,00      
Раневи секрет 18,00      
Кожен секрет  18,00      
Изследване на кърма 18,00      
Микробиологични изследвания на стерилна урина        
Еднократно 12,00      
Двукратно 15,00      
Трикратно 24,00      
Пакет : Стерилна урина+M.hominis+Ur.urealyticum 41,00      
Микробиологични изследвания на женска полова система        
Вагинален секрет 16,00      
Вагинален секрет и трихомони 20,00      
Цервикален секрет 16,00      
Цервикален секрет и трихомони 20,00      
Цервикален секрет и гонорея 28,00      
Цервикален секрет и микоплазма 32,00      
Цервикален секрет и  хламидия 32,00      
Само микоплазма 24,00      
Само хламидия 24,00      
Микроскопски препарат за изсл.на влаг. Секрет и Candida 4,00      
Микробиологични изследвания на мъжка полова система         
Еякулат 16,00      
Еякулат и трихономи 20,00      
Еякулат и микоплазма  32,00      
Уретрален секрет 16,00      
Уретрален секрет и трихономи 20,00      
Уретрален секрет и гонорея 32,00      
Простатен секрет 16,00      
Простатен секрет и трихономи 20,00      
Простатен секрет и гонорея 32,00      
Микоплазма  24,00      
Хламидия уретрален секрет 24,00      
Микробиологични изследвания на фецес        
Еднократно 14,00      
Трикратно 36,00      
Хемокултура  32,00      
Рота и Адено-вируси 18,00      
Helicobacter pylori 23,00      
Clostridium Difficile 29,00      
Chlamydia Trachomatis 12,00      
Ureaplazma urealiticum 18,00      
Mycoplazma hominis 18,00      
Серологични изследвания        
AST 11,00      
Ревма фактор (WR) 11,00      
AST  и ревма фактор (WR) 18,00      
RPR-  сифилис 9,00      
Изследване на хемокултура (1сет ) 32,00      
Изследване на влагалищен секрет/ посявка и антибиограма/, Cl.Trachomatis, U. urealiticum , 32,00      
Изследване на храчка/ посявка и антибиограма/, M. hominis 29,00      
Изследване на фецес/ посявка и антибиограма/, Cl. difficile 29,00      
Пробовземане за бързи антигенни тестове за диагностика на SARS-Co V-2   12,00      
VI. ФИЗИОТЕРАПЕВТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ      
I. Електро и светлолечебни процедури         
1. Инхалации – индивидуални 7,00      
2. Терапия с електромагнитно поле  7,00      
3. Терапия с ултрависока честота 7,00      
4. Микровълнова терапия  7,00      
5. Токове на Д’Арсонвал 7,00      
6. Нискочестотни токове 7,00      
7. Средночестотни токове 7,00      
8. Електрофореза 7,00      
9.Ултразвук /фонофореза/ 14,00      
10.Електростимулации 14,00      
11.Лазертерапия на поле 7,00      
12.Лазерпунктура 14,00      
13.Облъчване със Солукс и УВЛ 7,00      
14. Трениране на ходене и походка 7,00      
II.Хидротерапевтични и топлолечебни процедури        
1.Криотерапия 7,00      
III. Кинезитерапевтични процедури         
1.Масаж – общ  35,00      
2.Масаж – частичен  14,00      
3.Индивидуална/аналитична ЛФК/ 14,00      
4. Групова ЛФК  14,00      
5.Общо развиваща ЛФК  14,00      
6.ЛФК – специализирани методики  29,00      
ІV. Мануална вертебро терапия 46,00      
VII. СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ДЕЙНОСТИ ПО ОТДЕЛЕНИЯ      
НЕВРОЛОГИЧНО ОТДЕЛЕНИЕ       
1. Електромиография 46,00      
2. Електроенцефалография 46,00      
3. Доплерова сонография /на мозъчни съдове/ 46,00      
АКУШЕРО-ГИНЕКОЛОГИЧНО ОТДЕЛЕНИЕ      
1. Преглед на жена за раждане 34,00      
2. Преглед при кървене след раждане 30,00      
3. Малки оперативни интервенции 322,00      
4. Средни оперативни интервенции 1150,00      
5. Големи оперативни интервенции 2530,00      
6. Ехография на малък таз 29,00      
     Контролен преглед 14,00      
7. Токография 18,00      
8. Първи преглед на новородено 23,00      
9.1. Аборт с локална анестезия  173,00      
9.2. Аборт с кратка венозна анестезия 288,00      
11. Пробни абразии  115,00      
12.Колпоскопия 58,00      
ПЕДИАТРИЧНО ОТДЕЛЕНИЕ      
1. Измерване на тегло на кърмаче 8,00      
2. Измерване на тегло и ръст на дете 8,00      
3. Инхалиране с Ventolin и Becotite с Baby- Haller 8,00      
4. Инхалиране с Ventolin - аерозол 8,00      
5. Обработка на гърлото 8,00      
6. Превръзка на пъпна херния 6,00      
ОТДЕЛЕНИЕ ПО ХЕМОДИАЛИЗА      
1. Поставяне на катетър по Seldinger 96,00      
2. Пунктиране на AV фистула 58,00      
3. Пунктиране на протеза 64,00      
4. Провеждане на хемодиализа 380,00      
ХИРУРГИЧНО ОТДЕЛЕНИЕ      
ХИРУРГИЯ      
1. Малки оперативни интервенции 173,00      
2. Средни оперативни интервенции 690,00      
3. Големи оперативни интервенции 2530,00      
4. Сваляне на конци, дренаж 32,00      
5. Първична хирургична обработка на малка рана 58,00      
6. Първична хирургична обработка на голяма рана 63,00      
7. Превръзка на рана с поставяне на дренаж 32,00      
8. Превръзка на рана 16,00      
СЪДОВА ХИРУРГИЯ      
  1. Венесекция 76,00      
ОРТОПЕДО-ТРАВМАТОЛОГИЧНО ОТДЕЛЕНИЕ      
1. Малки оперативни процедури-горен крайник 316,00      
2. Малки оперативни процедури- долен крайник 506,00      
3. Средни оперативни процедури- горен крайник 529,00      
4. Средни оперативни процедури- долен крайник 1265,00      
5. Големи оперативни процедури- горен крайник 1202,00      
6. Големи оперативни процедури- долен крайник 2358,00      
7. Гипсова имобилизация до лакет 32,00      
8. Гипсова имобилизацияна ръка 61,00      
9. Гипсова имобилизация до коляно 61,00      
10. Гипсова имобилизацияна крак 76,00      
11. Ставна апликация 23,00      
12. Превръзки 16,00      
13.Имобилизираща превръзка       -малка 32,00      
                                                                           -голяма 63,00      
14. ПХО на малка рана 58,00      
15. ПХО на голяма рана 81,00      
16.Екстензия 58,00      
17.Сваляне на гипс 16,00      
18.Репозиция на става 34,00      
19. Остеодензитометрия 32,00      
20.Преглед със специалист-травматолог 40,00      
ВЪТРЕШНО ОТДЕЛЕНИЕ      
1. Многоосова рентгеноскопия на бели дробове и медиастимум 23,00      
2. Разчитане на рентгенография (фас, профил, томограми) 11,00      
3. ФИД с разчитане 23,00      
4. Фиброгастроскопия 81,00      
5.Фиброколоноскопия 138,00      
КАРДИОЛОГИЧНО ОТДЕЛЕНИЕ      
1. Велотест 36,00      
2. Холтер ЕКГ 36,00      
3. Холтер кръвно налягане 36,00      
4. Ехокардиография 36,00      
VІІІ. КРЪВНО-ГРУПОВИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ      
1. Определеяне на кръвни групи A,B,0 и D 20,00      
ІХ. АЛЕРГОЛОГИЯ      
1. Кожно-алергична проба 8,00      
Х. ЕХОГРАФИЯ (УЗД)      
1. Ехография на корем 26,00      
2. Ехография на малък таз 26,00      
3. Ехография на щитовидна или гръдна жлеза 26,00      
4. Сонография на периферни съдове 45,00      
5. Контролна ехография на орган 13,00      
XІ. АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ      
1. Проводна анестезия 36,00      
2. Венозна регионална анестезия 76,00      
3. Спинална или перидурална анелгезия (еднократна) 69,00      
4. Спинална или перидурална анелгезия (продължително) с катетър 127,00      
5. Обща венозна анестезия  (до 30 мин.) 76,00      
6. Обща венозна анестезия –  за всеки следващи 15 мин. 32,00      
7. Комбинирана обща анестезия c интубация (до 60 мин.) 253,00      
8. Комбинирана обща анестезия (допълнително към т.7 за всеки следващи 15 мин.) 76,00      
9. Водене на следанестезиологично наблюдение на всеки 15 мин. (допълнително) 32,00      
ВИД ИЗСЛЕДВАНЕ 1 проекция 2 проекции      
А. Рентгенографии          
І. Горен крайник          
1. Пръсти   15,00      
2. Длан   16,00      
3. Гривнена става   16,00      
4. Предмишница   17,00      
5. Лакетна става   17,00      
6. Раменна кост    17,00      
ІІ. Раменен пояс           
1. Ключица 12,00        
2. Раменна става 12,00 17,00      
2.     Лопатка /скапула/ 12,00 17,00      
ІІІ. Долен крайник           
1. Пръсти   15,00      
2. Стъпало   16,00      
3. Петна кост 10,00 16,00      
4. Глезена става   17,00      
5. Подбедрица   17,00      
6. Коленна става   17,00      
7. Капачка 10,00 17,00      
8. Бедрена кост   19,00      
9. Тазобедрена става 12,00 19,00      
ІV. Таз           
1. Таз с две тазобедрени стави 18,00 21,00      
2. Сакроилиачна става 18,00 21,00      
3. Малък таз с пикочен мехур 18,00 21,00      
V. Гръбначен стълб          
1. Шийни прешлени 12,00 17,00      
2. Гръдни прешлени 16,00 21,00      
3. Лумбални прешлени 16,00 21,00      
4. Сакрум 16,00        
5. Опашна кост  12,00 17,00      
VІ. Гръден кош – pulmo /фас, профил и латерография/ 15,00 21,00      
VІІ. Череп          
1. Обзорна краниография 14,00 23,00      
2. Околоносни кухини 15,00        
3. Специални центражи 23,00      
4. Носни кости 12,00        
5. Долна челюст 12,00 23,00      
6. Зъбни снимки 4,00        
VІІІ. Корем 21,00      
ІХ. БУМ 21,00      
Б. Рентгеноскопии        
І. Бели дробове и сърце  15,00      
ІІ. Храносмилателна система 23,00      
1. Абдомен 23,00      
2. Хранопровод 23,00      
3. Стомах 35,00      
4. Пасаж на черва 29,00      
5. Стомах с пасаж 46,00      
6. Иригография  58,00      
ІІІ. Пикочна система        
1. Венозна урография 69,00      
2. Ретроградна пиелография 40,00      
ІV.Холангиохолецисто графия 58,00      
V. Фистулография 40,00      
VІ. Хистеросалпингография 40,00      
VІІ. Прицелниграфии 14,00 21,00      
VIII. Мамография 57,00      
IX. Разчитане на графии 12,00 17,00      
В.Компютър томографски изследвания      
1.КТ изследване на гръбначен стълб на 2 нива 123,00      
2.КТ изследване на: без контраст с контраст      
-глава 123,00 150,00      
-шия 123,00 150,00      
-медиастинум 123,00 150,00      
-торакс 128,00 160,00      
-абдомен 128,00 160,00      
-малък таз 123,00 160,00      
-крайници 123,00 128,00      
-корем с малък таз 150,00 186,00      
3.КТ ангиография 186,00      
Г. Други      
1.Направа на допълнителен CD носител за образно изследване 6,00      
2.Допълнително заплащане към заложената стойност на изследването за филм от лазер принтер 12,00      
Лечение на чужди граждани съгласно Наредба № 2 от 01.07.2005г. за условията и реда на указване на медицинска помощ на чужденците, които не се ползват с правата на българските граждани      
1.Пациенти – чужди граждани с европейска здравноосигурителна карта. Отчитат се в НЗОК и финансирането се получава от същата за МБАЛ-Самоков ЕООД      
2.Пациенти – чужди граждани неосигурени в Европейския съюз, при гарантиран източник на заплащане, съгласно ценоразпис на „МБАЛ-Самоков” ЕООД       
a)     По цена на Клиничната пътека      
b)    При липса на КП  по отделни консултации и процедури по ценоразпис на МБАЛ- Самоков” ЕООД.      
ЦЕНОРАЗПИС на други услуги:           
1.Такса за сключване на договор за стерилизация на медицински материали 120,00      
2.Стерилизация на медицински материали  12.00 /барабан      
3.Такса за сключване на договор за обезвреждане на опасни болнични отпадъци 120,00      
4.Обезвреждане на опасни болнични отпадъци 9.00 /кг.      
5.Наем на зала /на ден/   -малка зала 58,00      
                                        -голяма зала 115,00      
6.Транспорт на пациент по желание:      
          a)     За гр. Самоков 2.00/км      
          b)    Извън гр. Самоков 1.50/км      
7.Бутилка кислород  23,00      
8.Копирни услуги 0.12/страница      
9. Издаване на медицински документи относно дата и час на раждане     23,00      
10. Стерилизация на медицински инсрументариум в опаковачно фолио /цената е на брой опаковка/     3,00      
11.Административна такса за разглеждане на документи и договори за провеждане на кл. проучвания в МБАЛ-Самоков 633,00      
12. Еднократна годишна такса за съхранение на медикаменти. свързани с клични проучвания  173,00      
13. Ползване на интензивно легло- електрическо от "МБАЛ- Самоков" ЕООД  за един месец 96,00      
14. Ползване на интензивно легло- механично от "МБАЛ- Самоков" ЕООД  за един месец 23,00      
15. Такса ползване на зала в ПАО на "МБАЛ- Самоков" ЕООД  за един месец 48,00      
16.Издаване на дубликат на документи 6,00      
*Забележка:Посочените цени по т.1-15 са без ДДС       
Последните промени са направени,съгласно Заповед №1660/07.11.2023г.      
“МБАЛ-САМОКОВ”ЕООД СИ ЗАПАЗВА ПРАВОТО ДА ПРОМЕНЯ ЦЕНИТЕ В ЦЕНОРАЗПИСА. ЗАПЛАЩАНЕТО НА ТАКСИТЕ СЕ ИЗВЪРШВА В КАСАТА НА БОЛНИЦАТА В      РАБОТНИ  ДНИ И НА КАСАТА НА РЕГИСТРАТУРА В ПРАЗНИЧНИ ДНИ СРЕЩУ ИЗДАДЕНА ФАКТУРА  И  КАСОВА БЕЛЕЖКА      
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   

 

МБАЛ САМОКОВ

Карта

Контакти

град Самоков
ул. Македония 49

 

Тел: 0722 / 6 64 13
Факс: 0722 / 6 60 68
Централа: 0722/ 98 110; 98 111; 0889 980 133

 

E-mail: office@mbal_samokov.com