Мбал Самоков » Платени услуги

УСЛУГИ

Утвърден ценоразпис на всички предоставяни медицински и други услуги от: Управител-Д-р Красимира Ковачка, дм
"МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ -САМОКОВ" ЕООД, ГР.САМОКОВ
Наименование на услугата Мерна единица
(ден, брой и др.) 
Цена, заплащана от:
Пациент  НЗОК МЗ
1. Клиничен преглед с пълен общ статус бр. 45,00    
2. Профилактичен преглед   за изключване на заболяване бр. 35,00    
3.3.ЛЕГЛОДЕН бр. 52,00    
    - в интензивен сектор  бр. 82,00    
Престой на придружител за 24 часа        
-         за деца до 7г.   Безплатно    
-         за деца от 7 до 18г. бр. 3,00    
-         за възрастни бр. 5,00    
4.Ползване на легло във ВИП стая бр. 69,00    
5.Избор на храна, по Меню предложено от „МБАЛ-Самоков” ЕООД   Съгласно предложеното Меню    
6. Избор на екип бр. 500,00    
7. Избор на лекар бр. 300,00    
II. МАНИПУЛАЦИИ        
1. Взимане на венозна кръв бр. 8,00    
2. Венозна инжекция бр. 8,00    
3. Венозна инфузия до 30 мин. бр. 16,00    
4. Венозна инфузия повече от 30 мин. бр. 23,00    
5. Мускула инжекция бр. 6,00    
6. Подкожна инжекция бр. 6,00    
7. Скарификационен тест бр. 6.00 на проба    
8. Поставяна на постоянна венозна канюла на периферен венозен път (абокат) бр. 16,00    
- при дете бр. 16,00    
9. Отоневрологично изследване бр. 45,00    
10. Проба Манту бр. 13,00    
11. ТАП /тетанус/ бр. 8,00    
12.Поставяне на централен венозен катетър бр. 45,00    
13. Поставяне на постоянен уретрален катетър         
             – жени бр. 16,00    
             - мъже бр. 16,00    
14. Поставяне на назофарингиален катетър бр. 6,00    
15. Аспирация на нос и устна кухина бр. 8,00    
16. Тоалет на устна кухина, очи и нос бр. 8,00    
17. Тоалет против декубитус бр. 8,00    
18. Кръвопреливане бр. 32,00    
19. Трайно стомашно сондиране бр. 16,00    
20. Стомашна промивка бр. 16,00    
21. Взимане на секрети, екскрети и други материали за микробиологично и паразитологично изследване бр. 5,00    
- на дете бр. 6,00    
22. Инхалация с ултразвуков аерозол на сеанс бр. 8,00    
23. Включване на болен на перфузор бр. 16,00    
24. Обработка на кожата при интертриго и пиодермии /на дете/ бр. 8,00    
25. Очистителна клизма бр. 16,00    
III. СПЕЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ        
1. ЕКГ с 12 отвеждания бр. 15,00    
2. Измерване на кръвно налягане бр. 7,00    
3. 24-часово мониториране на болен бр. 30,00    
IV. ПУНКЦИИ        
1. Плеврална пункция и торакоцентеза бр. 50,00    
2. Коремна пункция        
-         Лапароцентеза бр. 50,00    
-         Парацентеза бр. 50,00    
3. Пункция на  става  бр. 27,00    
4. Пункция на лимфни възли и други подобни  бр. 27,00    
5. Гръбначно-мозъчна пункция  бр. 35,00    
6.Пункция на гръдна жлеза или тестис (едностранно)  бр. 45,00    
7. Пункция на дъгласово пространство  бр. 70,00    
8. Пункция на пикочен мехур и хидроцеле  бр. 70,00    
9. Стернална пункция бр. 30,00    
V. ИЗСЛЕДВАНИЯ  В        
 А) ОТДЕЛЕНИЕ        
1.     Лабораторни        
-         РУЕ – Вестергрейн бр. 5,00    
-         Изследване на урина със сухи тестове бр. 4,00    
 Б) КЛИНИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ        
I. Хематология и хeмостаза        
1.Кръвна картина – автоматичен анализ бр. 5,00    
2. СУЕ  бр. 4,00    
3. Дифенциално броене на левкоцити и морфология на еритроцити бр. 5,00    
4. Фибриноген бр. 5,00    
5.D-Dimer бр. 30,00    
6. Протромбиново време - INR бр. 4,00    
7.АРТТ бр. 4,00    
8.Време на кървене  бр. 4,00    
9. Назален секрет за еозинофили бр. 5,00    
10 .INR от капилярна кръв /Thrombostat/ бр. 9,00    
11. Феритин бр. 18,00    
II. УРИНА        
1. Урина –общо химическо изследване и седимент бр. 5,00    
2.Калций в диуреза бр. 5,00    
3.Фосфор в диуреза бр. 5,00    
4.Натрий в диуреза бр. 5,00    
5.Белтък в диуреза бр. 5,00    
6.Пикочно киселина в диуреза бр. 5,00    
III. Клинична биохимия        
1. Кръвна захар  бр. 4,00    
1.1 Кръвно-захарен профил/  ОГТТ бр. 8,00    
2. Уреа бр. 4,00    
3. Креатинин бр. 4,00    
4.Изчислен креатинов клирънс по Cockcroft бр. 7,00    
5. Общ билирубин бр. 4,00    
6. Директен билирубин бр. 4,00    
7. Пикочна киселина  бр. 4,00    
8. Серумно желязо бр. 4,00    
9. ЖСК бр. 6,00    
10. Холестерол  бр. 4,00    
11.АСАТ/ГОТ/ бр. 4,00    
12.АЛАТ /ГПТ/ бр. 4,00    
13. Амилаза  бр. 4,00    
14. Общ белтък  бр. 4,00    
15. Албумин бр. 4,00    
16. CRP бр. 8,00    
17. Калий бр. 4,00    
18. Натрий бр. 4,00    
19. Кръвно-газов анализ бр. 6,00    
20. Триглицериди бр. 4,00    
21. HDL- холестерол бр. 5,00    
22. Алкална фосфатаза бр. 4,00    
23. Гама – ГТ бр. 4,00    
Липиден профил /включващ общ холестерол,LDL-холестерол,HDL-холестерол, триглицериди/ бр. 10,00    
26. Калций бр. 4,00    
27. Фосфор бр. 4,00    
28.Магнезий бр. 4,00    
29.Хлориди бр. 4,00    
30.Гликиран хемоглобин бр. 18,00    
31.ЛДХ бр. 5,00    
32.Креатинкиназа бр. 4,00    
33.Креатинкиназа- МВ бр. 5,00    
34. Имуноглобулин А бр. 19,00    
35. Имуноглобулин М бр. 19,00    
36. Имуноглобулин G бр. 19,00    
37. Витамин В12 бр. 20,00    
38. Фолиева киселина  бр. 26,00    
39. 25 ОН Витамин D бр. 26,00    
40. Комплексна услуга (Витмин D /ОН-25/ и Витамин В12 бр. 40,00    
Профилактично изследване на кръв- пакетна услуга /кръвна картина-автоматичен анализ; глюкоза; креатинин; холестерол; триглицериди/ бр. 13,00    
IV. Манипулации        
1.Взимане на венозна кръв  бр. 8,00    
2.Взимане на периферна кръв  бр. 3,00    
V. Хормони и туморни маркери        
Хормони        
1. FT4 – свободен тироксин бр. 20,00    
2. FT3 – свободен трийодтиронин бр. 20,00    
3. TSH – тиреостимулиращ хормон бр. 20,00    
4.Anti – TPO – антитиреопероксидазни антитела /антимикрозомални - МАТ/ бр. 20,00    
5. Anti – TG – антитиреоглобул.антитела /антитироидни - ТАТ/ бр. 20,00    
6. Паратхормон бр. 18,00    
7. Инсулин бр. 18,00    
8. Кортизол бр. 18,00    
9. C-пептид бр. 25,00    
10. LH – лутеинизиращ хормон бр. 18,00    
11. FSH – фоликулостимулиращ хормон бр. 18,00    
12. Estradiol – естрадиол бр. 18,00    
13. Progesteron – прогестерон бр. 18,00    
14. Prolactin – пролактин бр. 18,00    
15. Testosteron – тестостерон бр. 18,00    
16. HCG – хорионгонадотропин бр. 18,00    
17. DHEA - дехидроепиандростерон бр. 18,00    
18. Глюкозотолерантен тест трикратен бр. 8,00    
19.Инсулинов глюкозотолерантен тест двукратен бр. 30,00    
20.Пакетни услуги TSH+FT4 бр. 35,00    
21.Пакетни услуги TSH+FT4+FT3 бр. 50,00    
22..Пакетни услуги TAT +MAT бр. 35,00    
23..Пакетни услуги LH+FSH+PRL+E2+TESTO бр. 70,00    
24..Пакетни услуги PTH+CA+PH+APH бр. 25,00    
26.Spike protein/Anti-SARS-Co V-2/ бр. 20,00    
Туморни маркери        
1. AFP –алфа– фетопротеин бр. 23,00    
2. CA 15-3 – карциномен антиген 15-3 бр. 23,00    
3. CA 19-9 - карциномен антиген 19-9 бр. 23,00    
4. CA 125 - карциномен антиген 125 бр. 23,00    
5. CA 72-4 - карциномен антиген 72-4 бр. 23,00    
6. CEA – карциноембрионален антиген бр. 23,00    
7. NSE – невроноспецифична енолаза бр. 23,00    
8. PSA –простатноспецифичен антиген бр. 20,00    
9.PSA Free бр. 23,00    
10.PSA Total / PSA Free, Ratio  бр. 35,00    
11.HE4 бр. 70,00    
12.CA125, HE4, ROMA             бр. 90,00    
Имунология        
1.С3 комплемент                      бр. 19,00    
2.С4 комплемент                      бр. 19,00    
Фекален калпротектин бл. 40,00    
Сърдечни маркери        
1. Тропонин Т бр. 30,00    
2. Pro -BNP бр. 40,00    
Костни маркери         
1. Osteocalcin – остеокалцин бр. 23,00    
2. B-Cross Laps бр. 23,00    
Микроалбуминурия бр. 7,00    
Anti-CCP бр. 34,00    
Ревматоиден фактор (RF) бр. 8,00    
 Антистрептолизинов титър(AST) бр. 8,00    
С) ХИСТОЛОГИЯ И ПАТОАНАТОМИЯ        
1. Хистоморфологична диагностика на биопсия от инструментален или хирургичен материал – два броя препарати бр. 51,00    
2. Експресна хистоморфологична диагностика /гефрир/ бр. 38,00    
3. Хистоморфологична диагностика на биопсия от инструментален или хирургичен материал  - серийни срезове бр. 57,00    
4. Цитоморфологично изследване и оценка на намазка от генитали, на материал, получен чрез аспирация или пункция бр. 29,00    
5. Консултация на готови хистологични препарати – бр. 13,00    
 1 стъкло        
6. Аутопсия по желание на близките бр. 317,00    
7.Съхранение на труп в хладилна камера за 24 ч. бр. 38,00    
8.Съхранение на труп в хладилна камера до 8 ч. бр. 13,00    
D) МИКРОБИОЛОГИЯ – ИЗСЛЕДВАНИЯ        
Вземане на материал за изследване / включва и стойността на съответния консуматив бр. 4,00    
Микробиологични изследвания        
Очен секрет бр. 20,00    
Носен секрет бр. 20,00    
Гърлен секрет бр. 21,00    
Носен и гърлен секрет- Пакет бр. 27,00    
Ушен секрет бр. 22,00    
Храчка  бр. 22,00    
Чревно носителство бр. 12,00    
Раневи секрет бр. 18,00    
Кожен секрет  бр. 18,00    
Изследване на кърма бр. 18,00    
Микробиологични изследвания на стерилна урина        
Еднократно бр. 12,00    
Двукратно бр. 15,00    
Трикратно бр. 24,00    
Пакет : Стерилна урина+M.hominis+Ur.urealyticum бр. 41,00    
Микробиологични изследвания на женска полова система        
Вагинален секрет бр. 16,00    
Вагинален секрет и трихомони бр. 20,00    
Цервикален секрет бр. 16,00    
Цервикален секрет и трихомони бр. 20,00    
Цервикален секрет и гонорея бр. 28,00    
Цервикален секрет и микоплазма бр. 32,00    
Цервикален секрет и  хламидия бр. 32,00    
Само микоплазма бр. 24,00    
Само хламидия бр. 24,00    
Микроскопски препарат за изсл.на влаг. Секрет и Candida бр. 4,00    
Микробиологични изследвания на мъжка полова система         
Еякулат бр. 16,00    
Еякулат и трихономи бр. 20,00    
Еякулат и микоплазма  бр. 32,00    
Уретрален секрет бр. 16,00    
Уретрален секрет и трихономи бр. 20,00    
Уретрален секрет и гонорея бр. 32,00    
Простатен секрет бр. 16,00    
Простатен секрет и трихономи бр. 20,00    
Простатен секрет и гонорея бр. 32,00    
Микоплазма  бр. 24,00    
Хламидия уретрален секрет бр. 24,00    
Микробиологични изследвания на фецес        
                                 -Еднократно бр. 14,00    
                                 -Трикратно бр. 36,00    
Хемокултура  бр. 32,00    
Рота и Адено-вируси бр. 18,00    
Helicobacter pylori бр. 23,00    
Clostridium Difficile бр. 29,00    
Chlamydia Trachomatis бр. 12,00    
Ureaplazma urealiticum бр. 18,00    
Mycoplazma hominis бр. 18,00    
Серологични изследвания        
RPR-  сифилис бр. 9,00    
Изследване на хемокултура (1сет ) бр. 32,00    
Изследване на влагалищен секрет/ посявка и антибиограма/, Cl. Trachomatis, U. urealiticum , бр. 32,00    
Изследване на храчка/ посявка и антибиограма/, M. hominis бр. 29,00    
Изследване на фецес/ посявка и антибиограма/, Cl. difficile бр. 29,00    
Преобразуване на бързи  антигенни тестове за диагностика на SARS-Co V-2 бр. 12,00    
VI. ФИЗИОТЕРАПЕВТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ        
I. Електро и светлолечебни процедури         
1. Инхалации – индивидуални бр. 8,00    
2. Терапия с електромагнитно поле  бр. 8,00    
3. Терапия с ултрависока честота бр. 8,00    
4. Микровълнова терапия  бр. 8,00    
5. Токове на Д’Арсонвал бр. 8,00    
6. Нискочестотни токове бр. 8,00    
7. Средночестотни токове бр. 8,00    
8. Електрофореза бр. 8,00    
9.Ултразвук /фонофореза/ бр. 16,00    
10.Електростимулации бр. 16,00    
11.Лазертерапия на поле бр. 8,00    
12.Лазерпунктура бр. 16,00    
13.Облъчване със Солукс и УВЛ бр. 8,00    
14. Трениране на ходене и походка бр. 8,00    
II.Хидротерапевтични и топлолечебни процедури        
2.Криотерапия  бр. 8,00    
III. Кинезитерапевтични процедури         
1.Масаж – общ  бр. 40,00    
2.Масаж – частичен  бр. 20,00    
3.Индивидуална/аналитична ЛФК/ бр. 16,00    
4. Групова ЛФК  бр. 16,00    
5.Общо развиваща ЛФК  бр. 16,00    
6.ЛФК – специализирани методики  бр. 30,00    
ІV. Мануална вертебро терапия бр. 50,00    
VII. СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ДЕЙНОСТИ ПО ОТДЕЛЕНИЯ        
НЕВРОЛОГИЧНО ОТДЕЛЕНИЕ         
1. Електромиография бр. 46,00    
2. Електроенцефалография бр. 46,00    
3. Доплерова сонография /на мозъчни съдове/ бр. 46,00    
АКУШЕРО-ГИНЕКОЛОГИЧНО ОТДЕЛЕНИЕ        
1. Преглед на жена за раждане бр. 45,00    
2. Преглед при кървене след раждане бр. 30,00    
3. Малки оперативни интервенции бр. 322,00    
4. Средни оперативни интервенции бр. 1 150,00    
5. Големи оперативни интервенции бр. 2 530,00    
6. Ехография на малък таз бр. 29,00    
     Контролен преглед бр. 14,00    
7. Токография бр. 18,00    
8. Първи преглед на новородено бр. 23,00    
9.1. Аборт с локална анестезия  бр. 220,00    
9.2. Аборт с кратка венозна анестезия бр. 320,00    
11. Пробни абразии  бр. 150,00    
12.Колпоскопия бр. 80,00    
ПЕДИАТРИЧНО ОТДЕЛЕНИЕ        
1. Измерване на тегло на кърмаче бр. 8,00    
2. Измерване на тегло и ръст на дете бр. 8,00    
3. Инхалиране с Ventolin и Becotite с Baby- Haller бр. 8,00    
4. Инхалиране с Ventolin - аерозол бр. 8,00    
5. Обработка на гърлото бр. 8,00    
6. Превръзка на пъпна херния бр. 6,00    
ОТДЕЛЕНИЕ ПО ХЕМОДИАЛИЗА        
1. Поставяне на катетър по Seldinger бр. 96,00    
2. Пунктиране на AV фистула бр. 58,00    
3. Пунктиране на протеза бр. 64,00    
4. Провеждане на хемодиализа бр. 380,00    
ХИРУРГИЧНО ОТДЕЛЕНИЕ        
1. Малки оперативни интервенции бр. 173,00    
2. Средни оперативни интервенции бр. 690,00    
3. Големи оперативни интервенции бр. 2 530,00    
4. Сваляне на конци, дренаж бр. 32,00    
5. Първична хирургична обработка на малка рана бр. 58,00    
6. Първична хирургична обработка на голяма рана бр. 63,00    
7. Превръзка на рана с поставяне на дренаж бр. 32,00    
8. Превръзка на рана бр. 16,00    
СЪДОВА ХИРУРГИЯ        
  1. Венесекция бр. 76,00    
ОРТОПЕДО-ТРАВМАТОЛОГИЧНО ОТДЕЛЕНИЕ        
1. Малки оперативни процедури-горен крайник бр. 316,00    
2. Малки оперативни процедури- долен крайник бр. 506,00    
3. Средни оперативни процедури- горен крайник бр. 529,00    
4. Средни оперативни процедури- долен крайник бр. 1 265,00    
5. Големи оперативни процедури- горен крайник бр. 1 202,00    
6. Големи оперативни процедури- долен крайник бр. 2 358,00    
7. Гипсова имобилизация до лакет бр. 32,00    
8. Гипсова имобилизацияна ръка бр. 61,00    
9. Гипсова имобилизация до коляно бр. 61,00    
10. Гипсова имобилизацияна крак бр. 76,00    
11. Ставна апликация бр. 23,00    
12. Превръзки бр. 16,00    
13.Имобилизираща превръзка       -малка бр. 32,00    
                                                     -голяма бр. 63,00    
14. ПХО на малка рана бр. 58,00    
15. ПХО на голяма рана бр. 81,00    
16.Екстензия бр. 58,00    
17.Сваляне на гипс бр. 16,00    
18.Репозиция на става бр. 34,00    
19. Остеодензитометрия бр. 32,00    
20.Преглед със специалист-травматолог бр. 40,00    
ВЪТРЕШНО ОТДЕЛЕНИЕ        
1. Многоосова рентгеноскопия на бели дробове и медиастимум бр. 23,00    
2. Разчитане на рентгенография (фас, профил, томограми) бр. 11,00    
3. ФИД с разчитане бр. 23,00    
4. Фиброгастроскопия бр. 81,00    
5.Фиброколоноскопия бр. 138,00    
КАРДИОЛОГИЧНО ОТДЕЛЕНИЕ        
1. Велотест бр. 36,00    
2. Холтер ЕКГ бр. 36,00    
3. Холтер кръвно налягане бр. 36,00    
4. Ехокардиография бр. 36,00    
VІІІ. КРЪВНО-ГРУПОВИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ        
1. Определеяне на кръвни групи A,B,0 и D бр. 20,00    
ІХ. АЛЕРГОЛОГИЯ        
1. Кожно-алергична проба бр. 8,00    
Х. ЕХОГРАФИЯ (УЗД)        
1. Ехография на корем бр. 26,00    
2. Ехография на малък таз бр. 26,00    
3. Ехография на щитовидна или гръдна жлеза бр. 26,00    
4. Сонография на периферни съдове бр. 45,00    
5. Контролна ехография на орган бр. 13,00    
XІ. АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ        
1. Проводна анестезия бр. 36,00    
2. Венозна регионална анестезия бр. 76,00    
3. Спинална или перидурална анелгезия (еднократна) бр. 69,00    
4. Спинална или перидурална анелгезия (продължително) с катетър бр. 127,00    
5. Обща венозна анестезия  (до 30 мин.) бр. 76,00    
6. Обща венозна анестезия –  за всеки следващи 15 мин. бр. 32,00    
7. Комбинирана обща анестезия c интубация (до 60 мин.) бр. 253,00    
8. Комбинирана обща анестезия (допълнително към т.7 за всеки следващи 15 мин.) бр. 76,00    
9. Водене на следанестезиологично наблюдение на всеки 15 мин. (допълнително) бр. 32,00    
ВИД ИЗСЛЕДВАНЕ        
А. Рентгенографии        
І. Горен крайник        
1. Пръсти бр. 15,00    
2. Длан бр. 16,00    
3. Гривнена става бр. 16,00    
4. Предмишница бр. 17,00    
5. Лакетна става бр. 17,00    
6. Раменна кост  бр. 17,00    
ІІ. Раменен пояс         
1. Ключица 1 проекция бр. 12,00    
2. Раменна става  1 проекция            бр. 12,00    
2. Раменна става  2 проекция            бр. 17,00    
3. Лопатка /скапула/  1 проекция       бр. 12,00    
3. Лопатка /скапула/  2 проекция       бр. 17,00    
ІІІ. Долен крайник         
1. Пръсти бр. 15,00    
2. Стъпало бр. 16,00    
3. Петна кост  1 проекция                 бр. 10,00    
3. Петна кост  2 проекция                 бр. 16,00    
4. Глезена става бр. 17,00    
5. Подбедрица бр. 17,00    
6. Коленна става бр. 17,00    
7. Капачка  1 проекция                      бр. 10,00    
7. Капачка  2 проекция                      бр. 17,00    
8. Бедрена кост бр. 19,00    
9. Тазобедрена става 1 проекция        бр. 12,00    
9. Тазобедрена става 2 проекция        бр. 19,00    
ІV. Таз         
1. Таз с две тазобедрени стави  1 проекция        бр. 18,00    
1. Таз с две тазобедрени стави  2 проекция        бр. 21,00    
2. Сакроилиачна става 1 проекция                      бр. 18,00    
2. Сакроилиачна става 2 проекция                      бр. 21,00    
3. Малък таз с пикочен мехур  1 проекция          бр. 18,00    
3. Малък таз с пикочен мехур  2 проекция          бр. 21,00    
V. Гръбначен стълб        
1. Шийни прешлени  1 проекция                          бр. 12,00    
1. Шийни прешлени  2 проекция                          бр. 17,00    
2. Гръдни прешлени  1 проекция                       бр. 16,00    
2. Гръдни прешлени  2 проекция                       бр. 21,00    
3. Лумбални прешлени  1 проекция                    бр. 16,00    
3. Лумбални прешлени  2 проекция                    бр. 21,00    
4. Сакрум   1 проекция                                        бр. 16,00    
5. Опашна кост   1 проекция                              бр. 12,00    
5. Опашна кост   2 проекция                              бр. 17,00    
VІ. Гръден кош – pulmo /фас, профил и латерография/           -1 проекция бр. 15,00    
VІ. Гръден кош – pulmo /фас, профил и латерография/           -2 проекция бр. 21,00    
VІІ. Череп        
1. Обзорна краниография  1 проекция              бр. 14,00    
1. Обзорна краниография  2 проекция              бр. 23,00    
2. Околоносни кухини   бр. 15,00    
3. Специални центражи   бр. 23,00    
4. Носни кости                                   бр. 12,00    
5. Долна челюст  1 проекция                            бр. 12,00    
5. Долна челюст  2 проекция                            бр. 23,00    
6. Зъбни снимки бр. 4,00    
VІІІ. Корем бр. 21,00    
ІХ. БУМ бр. 21,00    
Б. Рентгеноскопии        
І. Бели дробове и сърце  бр. 15,00    
ІІ. Храносмилателна система бр. 23,00    
1. Абдомен бр. 23,00    
2. Хранопровод бр. 23,00    
3. Стомах бр. 35,00    
4. Пасаж на черва бр. 29,00    
5. Стомах с пасаж бр. 46,00    
6. Иригография  бр. 58,00    
ІІІ. Пикочна система        
1. Венозна урография бр. 69,00    
2. Ретроградна пиелография бр. 40,00    
ІV.Холангиохолецисто графия бр. 58,00    
V. Фистулография бр. 40,00    
VІ. Хистеросалпингография бр. 40,00    
VІІ. Прицелниграфии   1 проекция                  бр. 14,00    
VІІ. Прицелниграфии   2 проекция                  бр. 21,00    
VIII. Мамография бр. 70,00    
IX. Разчитане на графии   1 проекция             бр. 12,00    
IX. Разчитане на графии   2 проекция             бр. 17,00    
В.Компютър томографски изследвания        
1.КТ изследване на гръбначен стълб на 2 нива бр. 150,00    
2.КТ изследване на:        
глава                         -без контраст бр. 150,00    
                                  -с контраст бр. 170,00    
 шия                           -без контраст бр. 150,00    
                                  -с контраст бр. 170,00    
медиастинум          -без контраст бр. 150,00    
                                - с конраст бр. 170,00    
торакс                       -без контраст бр. 150,00    
                                - с контраст бр. 170,00    
абдомен                   -без контраст бр. 150,00    
                               - с конраст бр. 170,00    
малък таз                -без контраст бр. 150,00    
                                - с конраст бр. 170,00    
крайници                  -без контраст бр. 150,00    
                                - с контраст бр. 170,00    
корем с малък таз   - без контраст бр. 150,00    
                                -с контраст бр. 170,00    
3.КТ ангиография бр. 200,00    
Г. Други        
1.Направа на допълнителен CD носител за образно изследване бр. 6,00    
2.Допълнително заплащане към заложената стойност на изследването за филм от лазер принтер бр. 12,00    
ЦЕНОРАЗПИС на други услуги:             
1.Такса за сключване на договор за стерилизация на медицински материали бр. 120,00    
2.Стерилизация на медицински материали  бр. 12.00 /барабан    
3.Такса за сключване на договор за обезвреждане на опасни болнични отпадъци бр. 120,00    
4.Обезвреждане на опасни болнични отпадъци бр. 9.00 /кг.    
5.Наем на зала /на ден/   -малка зала бр. 100,00    
                                        -голяма зала бр. 150,00    
6.Транспорт на пациент по желание:        
          a)     За гр. Самоков   2.00/км    
          b)    Извън гр. Самоков   1.50/км    
7.Бутилка кислород  бр. 23,00    
8.Копирни услуги бр. 0.12/страница    
9. Издаване на медицински документи относно дата и час на раждане     бр. 23,00    
10. Стерилизация на медицински инсрументариум в опаковачно фолио /цената е на брой опаковка/     бр. 3,00    
11.Административна такса за разглеждане на документи и договори за провеждане на кл. проучвания в МБАЛ-Самоков бр. 633,00    
12. Еднократна годишна такса за съхранение на медикаменти. свързани с клични проучвания  бр. 173,00    
13.Ползване на интензивно легло-електрическо от МБАЛ-Самоков ЕООД за един месец бр. 96,00    
14.Ползване на интензивно легло-механично от МБАЛ-Самоков ЕООД за един месец бр. 23,00    
15.Такса ползване на зала ПАО на МБАЛ-Самоков ЕООД за един месец бр. 48,00    
13.Издаване на дубликат на документи бр. 6,00    
Клинични пътеки        
Стационарни грижи при бременност с повишен риск бр.   836,00  
Пренатална инвазивна диагностика на бременността и интензивни грижи при бременност с реализиран риск бр.   1 310,00  
Оперативни процедури за задържане на бременност бр.   410,00  
Преждевременно прекъсване на бременността до 13 гест. с. включително бр.   403,00  
Преждевременно прекъсване на бременността над 13 гест. с. бр.   611,00  
Нормално раждане бр.   1 847,88  
Раждане чрез цезарово сечение бр.   1 296,00  
Грижи за здраво новородено дете бр.   842,40  
Диагностика и лечение на новородени с тегло над 2500 грама, първа степен на тежест бр.   1 553,00  
Диагностика и лечение на новородени с тегло от 1500 до 2499 грама, първа степен на тежест бр.   1 900,00  
Диагностика и лечение на нестабилна форма на ангина пекторис/остър миокарден инфаркт без инвазивно изследване и/или интервенционално лечение бр.   780,00  
Диагностика и лечение на остър коронарен синдром с фибринолитик бр.   3 470,00  
Диагностика и лечение на остра и изострена хронична сърдечна недостатъчност без механична вентилация бр.   1 034,53  
Диагностика и лечение на ритъмни и проводни нарушения бр.   723,06  
Диагностика и лечение на белодробен тромбоемболизъм без фибринолитик бр.   1 323,22  
Диагностика и лечение на белодробен тромбоемболизъм с фибринолитик бр.   5 133,97  
Диагностика и лечение на хронична обструктивна белодробна болест - остра екзацербация бр.   1 188,00  
Диагностика и лечение на бронхопневмония и бронхиолит при лица над 18-годишна възраст бр.   1 526,32  
Диагностика и лечение на бронхиална астма: среднотежък и тежък пристъп при лица над 18-годишна възраст бр.   1 049,76  
Диагностика и лечение на бронхиална астма: среднотежък и тежък пристъп при лица под 18-годишна възраст бр.   1 306,80  
Диагностика и лечение на алергични и инфекциозно-алергични заболявания на дихателната система при лица над 18 години бр.   736,56  
Диагностика и лечение на алергични и инфекциозно-алергични заболявания на дихателната система при лица под 18 години бр.   974,16  
Диагностика и лечение на гнойно-възпалителни заболявания на бронхо-белодробната система при лица над 18 години бр.   1 701,13  
Лечение на декомпенсирана хронична дихателна недостатъчност при болести на дихателната система бр.   1 270,36  
Лечение на декомпенсирана хронична дихателна недостатъчност при болести на дихателната система с механична вентилация при лица над 18 години бр.   3 510,00  
Лечение на декомпенсирана хронична дихателна недостатъчност при болести на дихателната система с механична вентилация при лица под 18 години бр.   4 076,68  
Диагностика и лечение на бронхопневмония в детска възраст бр.   1 663,20  
Диагностика и лечение на бронхиолит в детската възраст бр.   1 348,96  
Диагностика и лечение на исхемичен мозъчен инсулт без тромболиза при лица над 18 години бр.   1 404,00  
Диагностика и лечение на паренхимен мозъчен кръвоизлив при лица над 18 години бр.   2 721,60  
Диагностика и лечение на субарахноиден кръвоизлив при лица над 18 години бр.   2 835,00  
Диагностика и специфично лечение на остра и хронична демиелинизираща полиневропатия (Гилен-Баре) при лица над 18 години бр.   12 900,00  
Диагностика и лечение на болести на черепно-мозъчните нерви (ЧМН), на нервните коренчета и плексуси, полиневропатия и вертеброгенни болкови синдроми при лица над 18 години бр.   907,20  
Диагностика и лечение на мултипленна склероза бр.   1 210,80  
Диагностика и лечение на епилепсия и епилептични пристъпи при лица над 18 години бр.   945,00  
Лечение на епилептичен статус при лица над 18 години бр.   1 614,60  
Диагностика и лечение на паркинсонова болест бр.   1 000,00  
Ендоскопско и медикаментозно лечение при остро кървене от гастроинтестиналния тракт за лица над 18-годишна възраст бр.   1 350,00  
Диагностика и лечение на декомпенсиран захарен диабет при лица над 18 години бр.   1249,05  
Диагностика и лечение на остър и хроничен обострен пиелонефрит бр.   1 160,00  
Диагностика и лечение на остра бъбречна недостатъчност при лица над 18 години бр.   2 075,43  
Диагностика и лечение на хронична бъбречна недостатъчност при лица над 18 години бр.   1 123,85  
Диагностика и лечение на токсоалергични реакции при лица над 18 години бр.   1 004,49  
Диагностика и лечение на токсоалергични реакции при лица под 18 години бр.   1 160,24  
Диагностика и лечение на отравяния и токсични ефекти от лекарства и битови отрови бр.   1 309,06  
Диагностика и лечение на фалоидно гъбно отравяне бр.   5 364,72  
Диагностика и лечение на остри внезапно възникнали състояния в детската възраст бр.   745,20  
Диагностика и консервативно лечение на световъртеж, разстройства в равновесието от периферен и централен тип с минимален болничен престой 48 часа бр.   400,00  
Диагностика и консервативно лечение на световъртеж, разстройства в равновесието от периферен и централен тип с минимален болничен престой 4 дни бр.   746,81  
Интензивно лечение на коматозни състояния, неиндицирани от травма бр.   3 912,30  
Интензивно лечение при комбинирани и/или съчетани травми бр.   5 340,60  
Консервативно лечение на съдова недостатъчност бр.   1 135,54  
Оперативни интервенции при инфекции на меките и костни тъкани бр.   886,00  
Нерадикално отстраняване на матката бр.   1 790,00  
Оперативни интервенции чрез коремен достъп за отстраняване на болестни изменения на женските полови органи бр.   1 485,00  
Оперативни интервенции чрез долен достъп за отстраняване на болестни изменения или инвазивно изследване на женските полови органи бр.   755,00  
Корекции на тазова (перинеална) статика и/или на незадържане на урината при жената бр.   1 740,00  
Диагностични процедури и консервативно лечение на токсо-инфекциозен и анемичен синдром от акушеро-гинекологичен произход бр.   891,00  
Интензивно лечение на интра- и постпартални усложнения, довели до шок бр.   3 628,80  
Оперативни процедури на хранопровод, стомах и дуоденум с голям и много голям обем и сложност, при лица над 18 години бр.   5 093,00  
Оперативни процедури на хранопровод, стомах и дуоденум със среден обем и сложност, при лица над 18 години бр.   4 087,44  
Оперативни процедури на тънки и дебели черва, вкл. при заболявания на мезентериума и ретроперитонеума с голям и много голям обем и сложност, при лица над 18 години бр.   5 422,69  
Оперативни процедури на тънки и дебели черва със среден обем и сложност, при лица над 18 години бр.   2 235,60  
Оперативни процедури върху апендикс бр.   1 340,00  
Хирургични интервенции за затваряне на стома бр.   1 384,45  
Хирургични интервенции на ануса и перианалното пространство бр.   884,66  
Оперативни процедури при хернии бр.   1 240,00  
Оперативни процедури при хернии с инкарцерация бр.   1 465,00  
Конвенционална холецистектомия бр.   2 115,00  
Лапароскопска холецистектомия бр.   1 710,00  
Оперативни процедури върху екстрахепаталните жлъчни пътища бр.   4 311,00  
Оперативни процедури върху черен дроб при ехинококова болест бр.   3 164,00  
Оперативни процедури върху панкреас и дистален холедох, със среден обем и сложност бр.   3 249,61  
Оперативни процедури върху далака при лица над 18 години бр.   2 065,00  
Оперативни процедури върху далака при лица под 18 години бр.   3 039,53  
Оперативни интервенции при диабетно стъпало, без съдово-реконструктивни операции бр.   2 121,53  
Оперативно лечение на онкологично заболяване на гърдата: стадии Tis 1-4 N 0-2 M0-1 бр.   2 975,00  
Оперативни интервенции върху гърда с локална ексцизия и биопсия бр.   708,43  
Оперативно лечение при остър перитонит бр.   4 423,15  
Оперативно лечение на интраабдоминални абсцеси бр.   2 855,12  
Консервативно лечение при остри коремни заболявания бр.   1 033,56  
Лечение на тумори на кожа и лигавици - злокачествени новообразувания бр.   1 010,00  
Лечение на тумори на кожа и лигавици - доброкачествени новообразувания бр.   480,00  
Тежка черепно-мозъчна травма - консервативно поведение бр.   2 548,00  
Консервативно поведение при леки и средно тежки черепно-мозъчни травми бр.   700,00  
Хирургично лечение при травма на главата бр.   2 079,08  
Спешни състояния в гръдната хирургия бр.   1 100,00  
Оперативни процедури с голям обем и сложност на таза и долния крайник бр.   3304,80  
Оперативни процедури на таза и долния крайник със среден обем и сложност бр.   1474,00  
Оперативни процедури в областта на раменния пояс и горния крайник с голям обем и сложност бр.   1 587,60  
Оперативни процедури в областта на раменния пояс и горния крайник с голям обем и сложност при повече от един пръст (лъч) бр.   2 160,00  
Средни оперативни процедури в областта на раменния пояс и горния крайник бр.   794,00  
Оперативно лечение на поражения, предизвикани от ниски температури (измръзване) бр.   1 057,91  
Палиативни грижи за болни с онкологични заболявания бр.   210,60  
Продължително лечение и ранна рехабилитация след острия стадий на исхемичен и хеморагичен мозъчен инсулт с остатъчни проблеми за здравето бр.   99,36  
Продължително лечение и ранна рехабилитация след оперативни интервенции с голям и много голям обем и сложност с остатъчни проблеми за здравето бр.   136,00  
Физикална терапия и рехабилитация на болести на централна нервна система бр.   780,00  
Физикална терапия и рехабилитация при болести на периферна нервна система бр.   500,96  
Физикална терапия и рехабилитация след преживян/стар инфаркт на миокарда и след оперативни интервенции бр.   740,00  
Физикална терапия и рехабилитация при болести на опорно-двигателен апарат  бр.   500,96  
Физикална терапия, рехабилитация и специализирани грижи след лечение от COVID-19 бр.   570,00  
Наблюдение до 48 часа в стационарни условия след проведена амбулаторна процедура бр.   220,00  
Амбулаторни процедури бр.      
Хрониохемодиализа бр.   250,00  
Осигуряване на постоянен достъп за провеждане на диализно лечение и химиотерапия бр.   615,60  
Консервативно лечение на продължителна бъбречна колика бр.   420,00  
Малки оперативни процедури на раменен пояс и горен крайник бр.   414,72  
Малки оперативни процедури на таза и долния крайник бр.   550,80  
Диагностична и терапевтична пункция и/или биопсия бр.   200,00  
Амбулаторни хирургични процедури бр.   243,00  
Паравертебрални блокади и блокади на отделни нерви бр.   200,00  
Поетапна вертикализация и обучение в ходене бр.   300,00  
Парентерална инфузия на лекарствени продукти по терапевтична схема бр.   50,00  
Ендоскопска диагностика на заболявания, засягащи стомашно-чревния тракт бр.   500,00  
Диагностика на злокачествени заболявания на гърдата бр.   842,40  
Обучение и подпомагащо консултиране на пациенти с диабет бр.   77,76  
Предсрочно изпълнение на дейностите по Клинична пътека … бр.      
Клинични процедури бр.      
Диализно лечение при остри състояния бр.     285,00
 Осигуряване на медицинска експертиза, осъществявана от ТЕЛК        
Издадено и отчетено решение на ТЕЛК  за временна неработоспособност бр.     40,00
Влязло в сила експертно решение на ТЕЛК при първоначално произнасяне, което не е обжалвано или след обжалване е потвърдено от НЕЛК бр.     60,00
Влязло в сила експертно решение на ТЕЛК при повторно произнасяне, което не е обжалвано или след обжалване е потвърдено от НЕЛК бр.     25,00
Преглед по искане на дежурния екип на ЦСМП  бр.     24,50
Кръвна картина бр.     2,30
Други кръвни  изследвания бр.     1,70
Урина бр.     1,10
Рентгенографии бр.     9,50
УЗ бр.     15,50
КАТ бр.     90,00
Слуховият   скрининг на новородено бр.     10,00

 

МБАЛ САМОКОВ

Карта

Контакти

град Самоков
ул. Македония 49

 

Тел: 0722 / 6 64 13
Факс: 0722 / 6 60 68
Централа: 0722/ 98 110; 98 111; 0889 980 133

 

E-mail: office@mbal_samokov.com