Мбал Самоков » Спечелени проекти

Спечелени проекти

„МБАЛ –Самоков „ ЕООД спечели проект по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007 -2013, Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие”, операция 1.1. „Социална инфраструктура”, по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.1-11/2011 “Подкрепа за реконструкция/обновяване и оборудване на общински лечебни заведения в градските агломерации” по Компонент 2. Финансирането е в размер на 3 497 207,00 лева и срокът за изпълнение на проекта е 24 месеца съгласно сключения договор.

 

Инвестиционната програма на „МБАЛ –Самоков „ е съобразена с изискванията по оперативната програма за допустима медицинска техника, която Болницата получи по тези европейски проекти, както и частична реконструкция на Болницата в отделенията, където ще бъде поставена медицинската апаратура. Договорът е сключен на 31.01.2012г.

МБАЛ САМОКОВ

Карта

Контакти

град Самоков
ул. Македония 49

 

Тел: 0722 / 6 64 13
Факс: 0722 / 6 60 68
Централа: 0722/ 98 110; 98 111; 0889 980 133

 

E-mail: office@mbal_samokov.com